Stredné školy


Stredoškolské vzdelávanie a výchova

Stredoškolské všeobecné vzdelávanie a výchova prebieha hlavne na gymnáziách, ktoré pripravujú predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Ďalej pripravujú aj na výkon niektorých činností v správe, kultúre a v ďalších oblastiach. Všeobecné vzdelávanie a výchova je tiež súčasťou vzdelávania a výchovy na stredných odborných školách a konzervatóriách.

Stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava sa uskutočňuje v stredných odborných školách. Žiaci sa v ňom pripravujú predovšetkým na výkon odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálno-právnych, správnych, umeleckých a kultúrnych, prípadne aj na štúdium na vysokej škole.

Komplexné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie poskytuje konzervatórium. Pripravuje žiakov na profesionálne umelecké uplatnenie a na vyučovanie umeleckých a odborných predmetov vo vzdelávacích programoch umeleckého zamerania.

Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva SR je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (www.siov.sk).

Zoznam stredných škôl a kontakty :

Gymnázium V.B.N. Prievidza
Matice slovenskej č. 16, 971 01 Prievidza, IČO: 000160750
Tel.: 046/542 33 67 E-mail: skola@gympd.sk Web: www.gympd.sk
Obchodná akadémia Prievidza
F. Madvu 2, 971 29 Prievidza, IČO: 000162094
Tel.: 046/543 81 18 E-mail: info@oapd.tsk.sk Web: www.oaprievidza.sk
Stredná odborná škola
T. Vansovej č. 32, 971 01 Prievidza, IČO: 31924751
Tel.: 0901 918 320 E-mail: info@sospd.sk Web: www.sospd.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábr. J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza
Tel: 046/  542 21 10 E-mail: info@kalina.tsk.sk Web: www.kalina.sk
Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi 
Vinohradnícka 8, 971 01 Prievidza, IČO: 52164284
Tel.: 046/5186 021, mobil:0901 918 350 E-mail: info@szspd.sk Web: szspd.edupage.org
Spojená škola Nábr. J. Kalinčiaka 4, 971 01 Prievidza
Nábrežie J. Kalinčiaka č. 1, 971 01 Prievidza, IČO: 158577
Tel.: 046/542 35 38 E-mail: skolaoupd@gmail.com Web: www.oupd.edu.sk