Vysoké školy


Vysoké školstvo

Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Napĺňanie tohto poslania je predmetom hlavnej činnosti vysokých škôl.

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa posilňujú úlohy vysokých škôl pri budovaní vedomostnej spoločnosti, existuje priestor na prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami spoločnosti, podporuje sa európska dimenzia vysokoškolského vzdelávania v podobe spoločných študijných programov, ale aj novej úpravy pôsobenia vysokých škôl z členských štátov Európskej únie na území Slovenskej republiky.

Zoznam vysokých škôl a kontakty

V meste pôsobí od roku 1992 Detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Pracovisko vzdeláva študentov bakalárskeho štúdia v študijných programoch Informatika a Manažment v dennej aj v externej forme štúdia. Pracovisko umožňuje aj vzdelávanie seniorov v rámci projektu Univerzity tretieho veku a poskytuje dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium.

Žilinská univerzita
Fakulta riadenia a informatiky
Bakalárska 2, 971 01 Prievidza,
tel. :  046/5423056; 041/5131401
www.pd.uniza.sk
magdolenova@pd.uniza.sk