Etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta


V rámci správy z auditu bol v politike etickej infraštruktúry a konfliktu záujmov volených predstaviteľov mesta identifikovaný najmä nedostatok verejne dostupných informácií o dodržiavaní ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o konflikte záujmov a o činnosti a výsledkoch práce komisie na ochranu verejného záujmu. K nedostatkom tiež patrila absencia Etického kódexu volených funkcionárov mesta, v ktorom by bola precizovaná politika stretu záujmov, inkompatibility a zverejňovania informácií. Implementáciou navrhovaných opatrení samospráva tieto nedostatky odstránila a prostredníctvom záväzku rešpektovania etického kódexu sa volení predstavitelia mesta, teda primátorka a poslanci mestského zastupiteľstva, snažia prehlbovať dôveru medzi obyvateľmi mesta Prievidza a volenými zástupcami.

Čo sme urobili?