Politika prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy


V rámci správy k auditu bolo konštatované, že mesto Prievidza - až na niekoľko výnimiek - si plní svoje informačné povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám pri tzv. povinnom zverejňovaní informácií, ako aj v oblasti tzv. sprístupňovania informácií. Transparency International Slovensko však navrhla i napriek tomu niekoľko opatrení na zlepšenie stavu v tejto oblasti.

Čo sme urobili?