Dotačná politika


Správa z auditu politík mesta Prievidza sa zamerala aj na problematiku rozhodovania o dotáciách. Identifikované slabé miesta sme posilnili podľa návrhov Transparency International Slovensko v návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa riadí udeľovanie dotácií. Posilnili sme transparentnosť procesu hodnotenia udeľovania dotácií tým, že jednotliví členovia komisií podpisujú vyhlásenie, ktorým sa vylučuje zaujatosť a konflikt záujmov. Znížili sme voľnosť v rozhodovaní primátora o prideľovaní dotácií. Žiadosť o dotáciu vždy posudzuje poradný orgán primátora - príslušná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi. Pri posudzovaní žiadostí o dotáciu sa využíva bodové hodnotenie a dotácia musí byť v súlade so zverejnenými cieľmi poskytovania dotácií.

Čo sme urobili?