Materská škola, Malonecpalská ul.


Materská škola, Malonecpalská ul. 206/37

Charakteristika MŠ:

Materská škola je špecifickou materskou školou, nachádzajúcou sa v priestoroch Základnej školy Malonecpalská ulica. Objekt  bol odovzdaný  po  prestavbe v roku 2008  pre  potreby a podmienky  predprimárneho  vzdelávania. Škola je situovaná sčasti v sídliskovom prostredí, sčasti medzi rodinnými domami  bývalej dedinky  Necpaly nad Nitrou,  ktorá  v  máji 2015 oslávila 660. výročie prvej písomnej zmienky. Postupným vývojom sa stala jednou z mestských častí mesta Prievidza.
MŠ poskytuje celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 3 – 6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
MŠ má tri triedy, dve stabilné spálne, spoločenskú miestnosť, sociálne zariadenia, sklady, šatne detí a zamestnancov.
Stravovanie detí zabezpečuje školská jedáleň pri ZŠ Malonecpalská, ktorá zabezpečuje aj stravovanie detí s diétnym stravovaním, celiakiou.

Prevádzka MŠ:

V pracovných dňoch v čase od 6.00 – 16.30 hod
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10,00 – 11,00 hod. podľa dohody - osobne alebo telefonicky.
Riaditeľka ŠJ pri ZŠ Malonecpalská: Magdaléna Lukáčová - tel. číslo: 046/548 80 28

Ciele výchovy a vzdelávania:

 • rozvíjať cieľavedome a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
 • rozvíjať samostatnosť, tvorivosť, komunikatívnosť a zdravé sebavedomie detí formou zážitkového učenia hrou v edukačných aktivitách,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie – na materskú školu aj základnú školu,
 • posilňovať úctu k rodičom, starým rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, ľudovej piesni, folklóru,
 • vychovávať dieťa so zdravým sebavedomím, telesne zdatné s túžbou po pohybe a zdravom životnom štýle,
 • uplatňovať vo výchove a vzdelávaní „Dohovor o právach dieťaťa".

Priority MŠ:

 • estetické a podnetné prostredia takmer rodinného typu,
 • tvorivá atmosféra,
 • priaznivá sociálno – emocionálna klíma, ktorá významne ovplyvňuje rozvíjanie pozitívnych osobnostných vlastností dieťaťa,
 • spoločenská miestnosť na spoločné aktivity rodičov a detí, na divadlá, koncerty,
 • vybavenosť kvalitnými učebnými pomôckami,
 • plastové okná v triedach, spálňach, spoločenskej miestnosti, sociálnych zariadeniach, šatni zamestnancov, skladoch, riaditeľni,
 • spolupráca so ZŠ Malonecpalská ulica, Denným centrom v Necpaloch.

Projekty MŠ:

 • Digiškola,
 • S Lego je svet krajší,
 • Adamko hravo, zdravo,
 • Naučme piť deti čistú vodu,
 • Bezpečná škôlka s Goodyear,
 • Plán boja proti obezite – doplňujúci program.

Aktivity MŠ:

 • Beseda s baníkmi,
 • Šarkaniáda,
 • Cvičia veľkí aj malí,
 • S úctou k starším – slávnosť pre starých rodičov,
 • Spievajže si, spievaj – koncert ľudovej hudby, piesní,
 • Jesenné kreácie,
 • Jesenná branná vychádzka,
 • Pohár zdravia – v spolupráci so ŠJ ZŠ,
 • Mikuláš v MŠ,
 • Vianočné tvorivé dielne s rodičmi,
 • Hry so snehom, zimná branná vychádzka,
 • Na návšteve v škole,
 • Fašiangový karneval – v spolupráci s Denným centrom v Necpaloch,
 • Vynášanie Moreny – v spolupráci so ZŠ a Denným centrom v Necpaloch,
 • Veľkí čítajú malým – v knižnici ZŠ,
 • Mám básničku na jazýčku,
 • Putovanie za hviezdami – návšteva planetária,
 • Predplavecká príprava,
 • Športová olympiáda,
 • Mamičke z lásky – tvorivé dielne,
 • Oslava MDD,
 • Návšteva ZOO v Bojniciach,
 • Divadelné predstavenia,
 • Koncerty,
 • Lúčime sa, škôlka milá.