Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza


Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, 971 01 Prievidza

Charakteristika

Materská škola je šesťtriedna typizovaná budova. Brány MŠ boli otvorené v roku 1976. Celková plocha areálu je cca 11000m2. MŠ poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2,5 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
V škole pôsobí 12 pedagogických a 10 nepedagogických zamestnancov.
Prevádzka je v čase pracovných dní od 6,00 do 16,30 hod.

Profilácia

 • rozvíjanie všeobecnej pohybovej prípravy pre športovú gymnastiku, basketbal a futbal,
 • rozvíjanie počítačovej gramotnosti

Zabezpečenie výučby

 • anglický jazyk
 • prípravné umelecké vzdelávanie v odbore:
  - hudobný /flauta, moderné a ľudové tance/
  - výtvarný.

Aktivity nad rámec výchovno-vzdelávacej činnosti

 • návštevy knižnice,
 • logopedické cvičenia,
 • exkurzie,
 • divadlá,
 • koncerty,
 • besiedky,
 • spoločné aktivity s rodičmi.