Materská škola, Športová ulica 134/34, 97101 Prievidza


Materská škola, Športová ulica 134/34, 971 01 Prievidza

J.A.Komenský: „Dieťa nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale pochodeň, ktorú treba zapáliť!“

M - iesto, kde vaše dieťa bude šťastné
Š - kola pripravená byť ich druhým domovom        
P - odporujeme vzdelávanie modernými metódami, formami a postupmy zážitkového učenia
O - sobnosť dieťaťa rozvíjame vzhľadom na jeho individualitu, aby nezažilo pocit neúspechu
R - ozvíjame vzájomné priateľské vzťahy na báze pochopenia, rešpektovania a kooperácie
T - vorivosť a kreativitu môžu uplatňovať v aktivitách a činnostiach počas celého dňa
O - dbornosť pedagógov je skvalitňovaná podľa plánu kontinuálneho vzdelávania
V - každej triede sú centrá počítačovej gramotnosti – interaktívna tabuľa, PC
A - reál školy je upravený na bohatú realizáciu pohybových aktivít a činností

Vedenie MŠ:

riaditeľka MŠ: Alžbeta Tomášiková

E-mail: mssportova@prievidza.sk

telefonický kontakt: 0903 501 176

poverená zástupkyňa riaditeľky MŠ: Katarína Gramantíková

telefonický kontakt: 0911 091 377

vedúca ŠJ pri MŠ: Elena Adamiková

E-mail: sjsportova@prievidza.sk

telefonický kontakt: 0903 501 178

platby: 

za pobyt v MŠ 15,- € a za réžiu do ŠJ 3,- € (spolu 18,- €) vždy do 10-teho v mesiaci za dieťa podľa VZN č.6/2019
za stravu dieťaťa : 32,- €

Poradné orgány riaditeľky MŠ:

 • Rada školy: predseda Ing. Róbert Orság
 • Metodické združenie: vedúca - pani učiteľka Blažena Schmidtová
 • Rodičovské združenie pri MŠ

Ponúkame pobyt dieťaťa v MŠ:

 • celodenný (desiata, obed, olovrant) alebo
 • poldenný (desiata, obed alebo len desiata)

Prevádzka MŠ:  6.00 – 16.30 hod

Názov školského vzdelávacieho programu : „S Lego spoznávam svet“
Ponuka školy

 • rozvíjanie počítačovej gramotnosti detí  na interaktívnej tabuli a PC vo VVČ prostredníctvom rozvíjajúceho programu „Poznávajme a objavujme svet s počítačom a interaktívnou tabuľou“,
 • zvýšená pozornosť deťom s odloženou školskou dochádzkou prostredníctvom rozpracovaného rozvíjajúceho programu
 • rozvíjanie sociálno-emocionálny, psychomotorický a kognitívny rozvoj detí prostredníctvom profilácie školy zameranej na tvorivosť s učebňami LEGO DACTA , denné aktivity s učebňami LEGO DACTA EDUCATION
 • zážitkové učenie prostredníctvom exkurzií, výletov, besied
 • rozvíjanie environmentálnej gramotnosti – projekt „CURAPROX“ a rozvíjanie  estetického cítenia a prežívania prostredníctvom divadelných predstavení profesionálov spolupráca s rodičmi a spoločné besiedky  – vianočné, rozlúčkové a tematické (ku dňu matiek, otcov, starých rodičov), poradenská služba pre rodičov  prostredníctvom individuálnych konzultácií podľa potreby pedagogickým zamestnancom a prostredníctvom spolupráce s odborníkmi CPPPP a logopédom aj so službou v doobedňajšom čas v škole
 • ponuka rozšírených pohybových aktivít (plávanie, korčuľovanie) prostredníctvom spolupráce s odbornými lektormi : Mgr. Kovalíková a HC Prievidza
 • spolupráca so ZŠ v Prievidzi na bezproblémový prechod detí  do ZŠ

Projekty, programy do ktorých je MŠ zapojená

 • Legošportovci – tvorivosť detí
 • Zdravý úsmev – stomatohygiena,
 • Týždeň mozgu - v spolupráci s RÚVZ v Bojniciach – ochrana zdravia
 • Eko vláčik separáčik, zber druhotných surovín a recyklácia so Šmudlom,
 • Ekorok s Nestlé Slovensko – enviromentálna výchova
 • Logopédia – logopedická starostlivosť logopédom v prostredí MŠ
 • Školský projekt ovocia a zeleniny, mliečnych výrobkov, Plán prevencie obezity detí Adamko hravo-zdravo – zdravý životný štýl
 • Evička nám ochorela - ochrana zdravia v spolupráci s SČK v Prievidzi a CVČ Prievidza
 • Curraprox – rozvoj environmentálnej výchovy, ktorá poskytuje priestor na vytváranie základov zodpovedného vzťahu dieťaťa k ochrane a tvorbe životného prostredia, recyklácia starých zubných kefiek
 • Zbierame použité batérie so Šmudlom - program k triedeniu odpadu a  jeho druhotného využitia, zber starých batérií

Podujatia školy

 • Jesenné hry, činnosti, exkurzie
 • Predplavecký výcvik
 • Korčuliarsky výcvik
 • Tvorivé dielne a spoločné hry detí z MŠ s deťmi so ZŠ
 • Zimné hry a činnosti
 • Vianočné besiedky s rodičmi detí
 • Zimná športová olympiáda detí – prezentácia MŠ v spolupráci s HC Prievidza
 • Jarné hry, činnosti, exkurzie
 • Divadelné predstavenia v interiéri MŠ prostredníctvom divadelných súborov a aj návštevou kultúrnych inštitúcií v regióne
 • Výchovné koncerty
 • Fašiangový karneval s ľudovými tradíciami
 • Deň otvorených dverí v MŠ pre novoprijaté detí
 • Letná športová olympiáda detí – prezentácia MŠ  v spolupráci OV v Prievidzi
 • Deň detí – týždeň detských radostí
 • Deň rodiny – v spolupráci so ŠJ
 • Rozlúčkové besiedky detí s MŠ spolu s rodičmi

Výlety a exkurzie

 • Exkurzia Agrodan Koš – spracovanie mlieka
 • Exkurzia do Železníc Prievidza – história železnice
 • Exkurzia Centrum záhradníctva Kúty – prezentácia výroby medu
 • Výlet do Planetária Žiar nad Hronom, Veľké Bielice – poznatky o vesmíre, astronómii
 • Výlet do Bojnického zámku – história kraja - prehliadka, rozprávkový zámok
 • Výlet do ZOO školy Bojnice – život exotických zvierat
 • Výlet do Bojníc na živé vystúpenie Sokoliarov – cvičenie vtákov

Materská škola spolupracuje s rôznymi organizáciami v oblastiach:

 • ochrany života a zdravia, zdravého životného štýlu - ŠJ pri MŠ,  Štátna a mestská POLÍCIA Prievidza, HASIČSKÝ ZBOR Prievidza , mesto PRIEVIDZA (zriaďovateľ) a OLYMPIJSKÝ VÝBOR  Prievidza, Okresný úrad Prievidza, SČK Prievidza, Zimný štadión Prievidza,
 • prírodovednej oblasti a ochrany prírody - ZOO škola Bojnice, Okrasné rybníky Remata, Lesná správa Prievidza, Sokoliari  Bojnice,
 • poznávania histórie - BOJNICKÝ ZÁMOK,  
 • predčitateľskej gramotnosti - HNK Prievidza,
 • dentálnej hygieny detí prostredníctvom projektu „Zdravý úsmev“- RÚVZ Bojnice,
 • kultúrnej oblasti - ZUŠ L. Stančeka Prievidza, Hudobné centrum Bratislava, KaSS Prievidza, Dom kultúry Necpaly
 • logopedickej starostlivosti - CPPPP Brezolupy,
 • predplaveckého výcviku detí - Plavecká škola REBEKA,
 • zážitkového učenia - Centrum záhradníctva Kúty -  Prievidza, Kúzelník Mellisa, CVČ Prievidza, HNM Prievidza
 • dopravnej výchovy - Aeroklub Prievidza