Materská škola, Ul. D. Krmana 334/9, 971 01 Prievidza


Materská škola, Ul. D. Krmana 334/6, 971 01 Prievidza

Charakteristika MŠ:
Materská škola sa nachádza na západnom okraji Prievidze v mestskej časti sídliska Píly.
V prevádzke je od roku 1960 a je druhou najstaršou materskou školou v meste Prievidza. Poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie. V súčasnosti zabezpečuje celodennú výchovu a vzdelávanie v piatich  triedach. Materská škola má aj svoju školskú jedáleň.

Prevádzka MŠ:
Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 16.30 hod.
Riaditeľka materskej školy: Mgr. Eva Kováčiková – 0903 501 195
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Marta Gatialová - 0911 091 374
Webová stránka: malestastia.estranky.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody so zákonnými zástupcami detí
Riaditeľka školskej jedálne: Mária Szalayová - 0903 501 203

Ciele výchovy a vzdelávania:
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Školský vzdelávací program - „ Malé šťastia“
Vychádza z poslania a motta školy a tým je urobiť všetko preto, aby boli deti šťastné a aby bol pre ne čas prežitý v materskej škole radosťou, príjemnou skúsenosťou a zdrojom dobrých základov do života a vzdelávania.

Zameranie materskej školy:
Prioritou školy je poskytovanie kvalitného vzdelania a pokračovanie v športových tradíciách materskej školy.

Ciele materskej školy:

 • formovať pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu, kultivovať pohybový prejav dieťaťa s dôrazom na radostné prežívanie pohybovej činnosti
 • rozvíjať u dieťaťa potrebu starostlivosti o svoje zdravie a jeho ochrany prostredníctvom pohybu, zdravej výživy a zdravého spôsobu života
 • podporovať u dieťaťa jeho prirodzený záujem a chuť o okolitý svet, pozorne počúvať a objavovať tajomstvá obklopujúceho prostredia v spoločnosti ostatných detí a dospelých a umožniť mu stať sa aktívnym subjektom výchovy,
 • rozvíjať ľudský potenciál dieťaťa tak, aby spoznávalo samo seba, nieslo zodpovednosť za svoje konanie, uplatňovalo svoje práva a rešpektovalo názory a potreby ostatných detí.

Realizujeme, organizujeme a zúčastňujeme sa:
Počas celého školského roka realizujeme pre deti nielen aktivity vychádzajúce z plánu výchovno – vzdelávacej činnosti, ale zúčastňujeme sa podujatí: Evička nám ochorela, výchovné koncerty v ZUŠ, Deň detí, bábkové predstavenia, Hasiči v MŠ, Mestská polícia v MŠ, tvorivé dielne LEGO Education, Mám básničku na jazýčku, športové súťaže: Zimná olympiáda detí materských škôl a Festival tela ducha - športová olympiáda detí materských škôl, aktivity v spolupráci so ZŠ, Ul. S. Chalupku, výlety a aktivity spojené so zážitkovým učením detí: Bojnice - kúpele, ZOO – škola, Planetárium Žiar nad Hronom, knižnica.


V spolupráci s rodinou organizujeme spoločné podujatia pri príležitosti rôznych sviatkov a príležitostí – Popoludnie so starými rodičmi, Deň materských škôl, Tvorivé vianočné dielne, Deň otvorených dverí, Besiedka k Dňu matiek, Deň rodiny, Deň otcov, Rozlúčka s predškolákmi.

Rozvíjajúce programy:

 • “ Dieťa v pohybe“ program pohybu a športu zameraný na ľahkú atletiku, korčuľovanie,  gymnastiku, plavecký výcvik, futbal

Doplňujúce programy:

 • Logopedický krúžok pre deti s nesprávnou výslovnosťou,
 • Stimulačný program pre deti s OPŠD
 • Výtvarný krúžok pre nadané deti

Projekty:

 • Naučme deti piť čistú vodu
 • „Zdravie na tanieri“ spojený s programom „Školské ovocie“
 • S LEGO do sveta fantázie
 • Zelené centrum v materskej škole

Vystúpenia detí:
S deťmi pripravujeme programy a vystúpenia  ku Dňu baníkov, k vianočným sviatkom pre osamelých občanov, pre  Slovenský zväz zrakovo postihnutých a Radu starších v Prievidzi.

Zápis detí do MŠ
Pri prijímaní detí k začiatku nového školského roka zverejní riaditeľka MŠ vopred  najneskôr do 15.apríla príslušného kalendárneho roka, miesto a čas podania žiadosti a kritéria prijímania. Zápis do MŠ sa koná prvé tri pracovné dni po 1. máji. Deti sa do MŠ prijímajú aj v priebehu školského roka pokiaľ je voľná kapacita materskej školy.

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie dieťaťa obdrží zákonný zástupca u riaditeľky MŠ alebo na webovej stránke školy. 

Vyplnenú písomnú žiadosť predloží riaditeľke MŠ zákonný zástupca aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.