Materská škola, Ul. J. Matúšku 759/1, 971 01 Prievidza


MATERSKÁ ŠKOLA Ul. Janka Matúšku 759/1, PRIEVIDZA

Charakteristika materskej školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, kognitívnej, perceptuálno - motorickej, rozvíja kompetencie detí, utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
Materská škola je 6 – triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od troch do šiestich rokov, v prípade voľného miesta aj deťom od dvoch rokov. Vytvára podmienky na zaškolenie detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Kapacita je 126 detí. Areál materskej školy je obnovený, deťom poskytuje dostatok možností na pohybové aktivity, šport, zábavu a relaxáciu.
Materská škola ponúka možnosť vzdelávania detí v oblasti informačno – komunikačných technológií. Veľkú pozornosť MŠ venuje príprave detí na vstup do základnej školy, aktívne spolupracuje s okolitými ZŠ – Dobšinského a ZŠ – Šafárika.


Prevádzka materskej školy:

V pracovných dňoch v čase od 6,00 – 16,30 hod
Riaditeľka školy: Jana Galková - 0903 501 130
0911 091 384
Zástupkyňa riaditeľky školy: Dana Šestáková
Konzultačné hodiny: utorok a štvrtok od 10,00 – 11,30 hod, prípadne podľa dohody
email: msmatusku@prievidza.sk
web: www.msmatusku.goodboog.com
Riaditeľka školskej jedálne pri MŠ: Božena Ziaťková
Telefonický kontakt: 0903 501 077

Prioritné ciele školy:
    - Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom
    - Rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti
    - Pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne celostne rozvíjať osobnosť detí, rozvíjať spoluprácu s    
      okolitými ZŠ
    - Oboznamovať deti so základmi cudzieho jazyka – anglického na základe požiadaviek rodičov


Aktivity materskej školy:
    - výučba anglického jazyka
    - predplavecká príprava
    - výtvarný krúžok
    - tanečno – pohybová príprava
    - výchovné koncerty v spolupráci so ZUŠ – L. Stančeka v Prievidzi
    - návštevy Hornonitrianskeho múzea
    - návšteva hvezdárne
    - výlety do Bojníc, Lesoparku
    - tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi
    - Malý dopraváčik s autoškolou
    - celoročný zber papiera
    - týždeň zábavy – k MDD
    - oslavy Dňa matiek
    - karneval
    - návšteva Mestskej polície
    - besedy, besiedky
    - Mikuláš v materskej škole
    - Vianoce v MŠ
    - Hry novoprijatých detí v MŠ
    - Rozlúčka predškolákov
    - Divadelné predstavenia
    - Depistáž výslovnosti
    - Testy školskej zrelosti
    - Poradenská služba pre rodičov

Externé aktivity:
    - Malý dopraváčik
    - Tvorivé dielne Lego Education
    - Festival tela a ducha - športová olympiáda
    - Mám básničku na jazýčku
    - Aktivity v spolupráci so ZŠ Šafárika a ZŠ Dobšinského v Prievidzi

Projekty materskej školy:
    - Adamko hravo zdravo
    - LEGO hra
    - Bezpečná škôlka
    - Zdravý úsmev

Spolupráca s verejnosťou:
    - Mesto Prievidza
    - ZŠ – Dobšinského, ZŠ – Šafárika
    - Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
    - Hornonitrianske múzeum
    - ZUŠ – L. Stančeka
    - Detský stomatológ
    - Mestská knižnica
    - CVČ
    - Mestská polícia, Hasičský zbor

Tešíme sa na Vás ...