Materská škola, Ul. M. Mišíka


Materská škola, Ul. M. Mišíka 398/15, 971 01 Prievidza

„Chceme sa zabávať, chceme sa hrať, zachovávať zvyky, tancovať a smiať.“
                 
   názov školského vzdelávacieho programu

Materská škola sa nachádza priamo v centre mesta  a ponúka deťom optimálne podmienky pre ich všestranný rozvoj. Školský vzdelávací program je zameraný na rozvoj duševných a telesných kvalít každého dieťaťa, ako je myslenie, cit a vôľa – teda hlava, srdce, ruky a nohy. Aktivity sú prispôsobené vekovým, individuálnym, či aktuálnym schopnostiam dieťaťa. Popri moderným metódam a prostriedkom výchovy kladieme dôraz aj na zachovanie tých starých – ľudových.

MŠ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie pre deti od dvoch do siedmych rokov v piatich triedach. K dispozícii je aj rozľahlá trávnatá záhrada so 4 pieskoviskami.

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 • Uplatňovať „Dohovor o právach dieťaťa“
 • Utvárať u detí národné povedomie, vlastenectvo, záujem o ľudové tradície a folklór
 • Rozvíjať vzťah k prírode, ku zdraviu, spolupracovať s centrami environmentálnej výchovy
 • Podporovať oboznámenie sa s cudzím jazykom a tým aj multikultúrne cítenie
 • Vytvárať podmienky pre integráciu rómskych detí
 • Oboznamovať a podnecovať deti k práci s informačnými technológiami, so základmi počítačovej gramotnosti
 • Dodržiavať zásady zdravej výživy  v súlade s Národným akčným plánom v prevencie obezity a to aj prostredníctvom:
 • Čerstvé ovocie, alebo zelenina
 • Mliečny program
 • Pravidelný pitný režim
 • Pozitívny vzťah k športu a športovým aktivitám

Vlastné zameranie školy
Charakterizujú celoročne pravidelne realizované rozvíjajúce programy:

 • Hraj sa dobre- nadväzuje na predchádzajúci „Náš svet z LEGA“- zameraný na rozvoj tvorivosti, kreativity, vyjadrenie svojich pocitov a vzťahov.
 • Na zelenej lúke- utvárať kultúrne povedomie so špecifikami orientácie na minulosť, súčasnosť a budúcnosť. V rámci neho sa oboznamujú s ľudovými tradíciami, piesňami, hrami a aj sa organizujú stretnutia s rôznymi folklórnymi skupinami, príp. si deti sami navzájom realizujú rôzne ľudové programy, ako napr. „Oberačkové slávnosti, Mikuláš, Vynášanie Moreny,Veľkonočné vajíčko, Stavanie mája“ a i., ale aj vystúpenia pre rodičov: „Vianočná besiedka a Deň rodiny“.

Pravidelne organizované aktivity:

 • Výučba cudzieho jazyka
 • V spolupráci so ZUŠ Stančeka:
 • Hudobno-pohybový
 • Výtvarný
 • Logopedická starostlivosť ma základe vopred vykonanej depistáže
 • Predplavecký výcvik, korčuľovanie

Mimoriadne aktivity, akcie, výlety:

 • Výlety do prírody v jednotlivých ročných obdobiach
 • Výlety za ľudovými tradíciami
 • Výlet do ZOO
 • Návšteva Planetária V Žiari na Hronom
 • Fašiangový karneval
 • Návštevy Hornonitrianskej knižnice – predčitateľská gramotnosť a Hornonitranskeho múzea
 • Výchovné koncerty v Stančeka
 • Rôzne interaktívne bábkové a divadelné predstavenia
 • Deň zeme
 • Evička nám ochorela
 • Malý dopraváčik
 • Letná a zimná olympiáda v rámci škôlky
 • Festival tela a ducha- pre deti materských škôl
 • Mám básničku na jazýčku- recitátorská súťaž
 • Rozlúčka s predškolákmi

Spolupracujeme:

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi
 • ZŠ Rastislavova “Deň otvorených dverí“, Mariánska
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bánovce nad Bebravou
 • a i.

Prevádzka MŠ:

 • v pracovných dňoch od 6.00 do 16.30h. Materská škola je v prevádzke
 • Riaditeľka materskej školy: poverená riadením Ľubomíra Bullová -  0903 501 172, 0911 091 378
 • Konzultačné hodiny: každý párny týždeň od 15.30 hod. do 16.30 hod.
 • Riaditeľka  školskej jedálne: Jarmila Šilhavá,  0903 501 174