Materská škola, Ul. Maxima Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza


Materská škola, Ul. M. Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza

Tel. kontakt : 0911 091 380, 0903 501 156
e- mail: msgorkeho@prievidza.sk
facebook: Materská škola Gorkého Prievidza
riaditeľka MŠ : Mgr. Mária Závodná
zástupkyňa riaditeľky : Adriana Kuklová
konzultačné hodiny:
osobne: denne 10.30 - 11.30 hod., 12.00 - 12.30
11.30 - 12.00 obedňajšia prestávka
V prípade potreby možno dohodnúť iný termín na č. 0911 091 380.

Školská jedáleň pri Materskej škole , Ul. M. Gorkého 223/2, 971 01 Prievidza
Tel. kontakt :  0903 501 161 – odhlasovanie stravy  telefonicky, alebo zaslaním sms
e- mail: gorkehosj@prievidza.sk
riaditeľka ŠJ pri MŠ: Renáta Mušáková

Charakteristika materskej školy
Materská škola pozostáva z piatich účelových budov pavilónového typu – hlavná budova / kancelárie riaditeliek  MŠ a ŠJ, kuchyňa, práčovňa, 3 pavilóny so 6 triedami, minitelocvičňa. K budovám patrí rozľahlý školský dvor s množstvom trávnatých plôch, stromov a kríkov, preliezok. Súčasťou školského dvora je 6 pieskovísk a amfiteáter s lavičkami, ktorý využívame prevažne počas  spoločných akcií detí a rodičov. Súčasťou asfaltovej  plochy je dopravné ihrisko.

Zameranie materskej školy
Materská škola je zameraná na rozvíjanie environmentálneho cítenia a správania sa detí s dôrazom na priamy kontakt s prírodou, na jej pozorovanie, poznávanie, ochranu a vytváranie kladných vzťahov a postojov k nej ako k celku. Sme viacnásobným držiteľom vlajky projektu Zelená škola. Každodenné aktivity smerujú k všestrannému rozvoju osobnosti dieťaťa, k vytváraniu dobrých vzťahov k sebe, k druhým, k okoliu v ktorom žije a zvlášť k domovu, prírode a životnému prostrediu. Naším cieľom je vytvárať aktivity tak, aby každý deň v našej materskej škole bol pre deti „ zlatou bránou“, ktorá im otvára priestor pre hry a zábavu, priestor pre získavanie nových zážitkov a užitočných poznatkov. Rešpektujeme osobnosť dieťaťa, jeho potreby a záujmy.

Vlastné ciele materskej školy :

 • Zabezpečiť a vytvárať kvalitné, bezpečné, estetické edukačné prostredie a tvorivú atmosféru vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Uplatňovať inovatívne, moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky.
 • Uľahčiť dieťaťu adaptáciu na materskú školu, rešpektovať jedinečnosť detí, individuálne rozvojové možnosti, podporovať ich zdravé sebavedomie a sebadôveru.
 • Rozvíjať nadanie a záujmy dieťaťa, poskytnúť možnosť vybrať si z ponuky nadštandardných aktivít.
 • Rozvíjať tvorivé myslenie, originalitu, podnecovať pozitívny vzťah detí k získavaniu poznatkov.
 • Podporovať a skvalitňovať schopnosť detí kooperovať v skupine, spolupracovať s ostatnými, prevziať primeranú zodpovednosť za svoje konanie a správanie.
 • Chrániť a dodržiavať práva dieťaťa, primeranou formou ich približovať deťom.
 • Vytvárať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a pozitívne postoje ku svojmu zdraviu.
 • Podporovať komunikačné schopnosti detí, poskytnúť podmienky pre logopedickú starostlivosť.
 • Spolupracovať so základnou školou, dosiahnuť u detí školskú pripravenosť ako predpoklad plynulého prechodu do základnej školy.

Projekty MŠ

 • Evička nám ochorela- spolupráca s RZP Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • Chodník hier a zábavy
 • Zachráň strom – zber papiera
 • Zdravý úsmev
 • Čarovanie s Legom
 • Môj kamarát semaforik

Záujmové aktivity pre deti

 • Predplavecký výcvik
 • Kurz korčuľovania
 • Všeobecná pohybová príprava na športovú gymnastiku detí

Interné aktivity

 • Divadelné predstavenia
 • Depistáž reči detí.
 • Jesenné čarovanie – výstavka prác detí a rodičov z jesenných plodín spojená s ochutnávkou ovocných a zeleninových pokrmov.
 • Popoludnie so starými rodičmi
 • Vláčik Separáčik- ako triedime odpad
 • Škôlkári v škole
 • Šarkaniáda
 • Mikuláš v škôlke
 • Lucky v škôlke
 • Vianočné besiedky
 • Vianočné tvorivé dielne
 • Šantenie na snehu – zimná olympiáda
 • Škola volá
 • V krajine snehuliakov
 • Fašiangový karneval
 • Putovanie za knihami
 • Deň Zeme
 • Putovanie za hviezdami – návšteva planetária a hvezdárne
 • Mamičke z lásky – tvorivé dielne a besiedky
 • Športová olympiáda – školské kolo.
 • Deti – kvety Zeme - zábavno-športové predpoludnie pri príležitosti MDD.
 • Lúčime sa, škôlka milá – rozlúčka predškolákov

Zápis do MŠ
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ zákonný zástupca získa na www.prievidza.sk, prípadne osobne u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení dá zákonný zástupca u detského pediatra potvrdiť zdravotný stav dieťaťa vrátane informácie o povinnom očkovaní. Vyplnenú  žiadosť odovzdá  riaditeľke MŠ v termíne zápisu na nasledujúci školský rok , ktorý sa koná prvé tri pracovné dni po 1.máji. Riaditeľka MŠ včas zverejní termín zápisu detí do MŠ a kritéria prijímania detí. Deti sa do MŠ prijímajú aj v priebehu školského roka, ak  je voľná kapacita materskej školy.

FOTOGALÉRIA: