Materská škola, Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza


Materská škola, Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza

Charakteristika MŠ

Materská škola má päť tried, je umiestnená v dvojposchodovom objekte a nachádza sa
v obytnej zóne, v tichom prostredí ďalej od rušnej cestnej premávky v mestskej časti Píly (staré sídlisko). Je to účelové zariadenie pozostávajúce z jedného objektu. Prízemie budovy tvorí vstupný vestibul, dve triedy so šatňami, stabilnými spálňami a sociálnymi zariadeniami, miestnosťou pre prevádzkové pracovníčky, riaditeľňou a kanceláriou vedúcej školskej jedálne. Na poschodí sú umiestnené tri triedy so šatňami, dve z toho majú stabilné spálne a sociálne zariadenia. V suteréne sa nachádza kuchyňa, jedáleň a skladové priestory.
Súčasťou objektu je školský dvor, ktorý je zatrávnený a vybavený 2 pieskoviskami, preliezačkou so šmýkačkou, lavičkami, pružinovými hojdačkami, dreveným vláčikom, lezeckou stenou, altánkom, pocitovým chodníkom, bylinkovou záhradkou, hmyzím hotelom, záhonom s drevinami, záhradným domčekom na detské hračky a športové potreby, hudobným centrom – bambusová zvonkohra, dendrofon. Asfaltová plocha sa využíva ako dopravné ihrisko.

Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase: od 6.00 hodiny do 17.00 hodiny.

Kontakt:
RIADITEĽKA materskej školy: Renáta Szeghöová, tel. kontakt: 0903 501 206, 0911 055 046
RIADITEĽKA školskej jedálne: Jaroslava Michalovičová, tel. kontakt: 0903 501 215
mail: msbenickeho@prievidza.sk
web: www.benoskola.webnode.sk

Zameranie materskej školy

Komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa s využitím zážitkového učenia s dôrazom na zdravý životný štýl.
Materská škola je moderná vo svojom zmýšľaní aj vo svojom vzhľade:
-    poskytujeme kvalitné predprimárne vzdelávanie,
-    uplatňujeme inovatívne, humánno-tvorivé metódy výchovy a vzdelávania,
-    vytvárame podmienky pre deti na získavanie kľúčových kompetencií a získavanie základov celoživotného vzdelávania,
-    poskytujeme rovnosť šancí, spravodlivosť a starostlivosť všetkým deťom,
-    poskytujeme tvorivú, podnetnú atmosféru deťom, zamestnancom, rodičom,
-    uplatňujeme demokratický štýl riadenia,
-    aktívne spolupracujeme so zriaďovateľom školy, s partnermi školy a s rodičmi.

Jednou z tradícií našej materskej školy je logo – deti hrajúce sa pod dúhou. Na základe tejto skutočnosti sme nazvali náš Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) ,,Dúhovou cestou s Benom a Kikou poznávame svet“. Podľa farieb dúhy máme pomenované jednotlivé triedy: Zelená trieda, Žltá trieda, Fialová trieda, Oranžová trieda, Modrá trieda. Pri tvorbe nášho ŠkVP sme zohľadnili špecifické podmienky našej materskej školy, potreby a požiadavky detí, rodičov, v neposlednom rade pedagogických zamestnancov a tradície aj vízie materskej školy.

Čo ponúkame

1. Vo výchove a vzdelávaní sa zameriavame na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, rozvíjame, obohacujeme a skvalitňujeme poznatky, vedomosti a skúseností detí prostredníctvom hry a zážitkového učenia.
2. Utvárame u detí základy uvedomelého zdravého životného štýlu, podporujeme  záujem o vlastné zdravie, učíme ich zodpovedne pristupovať k zdravému spôsobu života, pretože z hľadiska zdravia človeka má veľký význam práve detský vek. Organizujeme aktivity smerujúce k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu k pohybovým činnostiam a k prevencii obezity realizáciou úloh z ,,Plánu prevencie obezity“ a zapájaním sa do športových výziev Olympijského výboru.
3. Vytvárame podmienky na to, aby dieťa  prežívalo vzdelávacie situácie ako aktívny  účastník uplatňovaním princípu aktivity a  tvorivosti v  projektoch:
  a) „Zdravý úsmev“ – aplikovanie zásad prevencie vzniku zubného kazu;
  b) „Krížom-krážom s Benom túlame sa počítačovým svetom“ – utváranie a skvalitňovanie digitálnych kompetencií;
  c) „Tajomstvá z babičkinej truhličky“ – udržiavanie ľudového dedičstva;
  d) „Centrum oddychu a zábavy“ – vytváranie kvalitných podmienok na pohybové aj vzdelávacie aktivity na školskom dvore;
  e) „Chceme žiť na zdravej planéte“ – utváranie základov environmentálneho cítenia.
4. Rozvíjame umelecké cítenie u detí s pohybovým a výtvarným nadaním v spolupráci so Základnou umeleckou školou L. Stančeka v Prievidzi ako elokované pracovisko s internými učiteľmi a umožňujeme deťom oboznamovať sa s cudzím jazykom – anglickým v spolupráci s Jazykovou školou Future s interným učiteľom.
5. V spolupráci s rodinou a ostatnou komunitou vytvárame podmienky na to, aby deti mali možnosť participovať na aktivitách z rôznych oblastí života - škola v prírode, predplavecký výcvik, exkurzie, športové a kultúrne podujatia.
6. Spoločne s rodičmi organizujeme aktivity, akcie a tvorivé dielne, kde je jedinečná príležitosť odhaliť u detí tvorivé schopnosti, naučiť ich vážiť si seba a tým aj ostatných, uvedomiť si svoje miesto v spoločnosti a v neposlednej rade spolu prežívať radosť so svojimi blízkymi.