Materská škola Ul. P. Dobšinského


Materská škola ŠTVORLÍSTOK, Ul. P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
(sídlisko Zapotôčky, katolícky kostol, malé Tesco, Pošta 6)

Telefón MŠ: 0903 501 074
Telefón ŠJ: 046/ 543 96 49
E- mail MŠ: msdobsinskeho@prievidza.sk
https://zspddobs.edupage.org/a/ms
Riaditeľka materskej školy:  Karína Kanianska - 0904 752 682
Zástupkyňa riaditeľky MŠ:  Eleonora Machová
Prevádzka MŠ : V pracovných dňoch v čase od 6.00 do 16.30 hod.

Niečo o nás:
MŠ ŠTVORLÍSTOK je trojtriedna materská škola sídliaca v Základnej škole na ulici Pavla Dobšinského. Vo vyčlenenej časti školy prebehla premena typicky školského prostredia na útulnú materskú školu. Materiálno technické vybavenie zodpovedá požiadavkám na predprimárne vzdelávanie, sú vytvorené vhodné podmienky, estetické a milé prostredie na spokojný pobyt detí predškolského veku. Našou snahou je byť materskou školou rodinného typu s dobrou komunikáciou s deťmi i rodičmi. Názov  Školského vzdelávacieho programu -  Štvorlístok pre zdravie, šťastie, kultúru a poznanie plne vystihuje profiláciu  MŠ so zameraním na tieto najdôležitejšie ľudské hodnoty. Predprimárne vzdelávanie s celodennou i poldennou starostlivosťou realizujeme v duchu humanistických trendov s využitím interaktívnych metód, zážitkového učenia, tematicko-projektového vyučovania. V roku 2015 sme vstúpili ako pilotná MŠ na Slovensku do projektu Technická škôlka  zameraného na polytechnickú výchovu detí už v predškolskom veku. V rámci tohto projektu si deti rozvíjajú technické myslenie,  získavajú  praktické manuálne zručnosti
Našim cieľom je šťastné a spokojné dieťa so základnými kultúrno-spoločenskými návykmi, množstvom zážitkov a vedomostí, pripravené na život v spoločnosti, úspešný vstup do základnej školy.

Charakteristika materskej školy:
O deti sa stará 6 kvalifikovaných pedagogických zamestnankýň, so starostlivosťou pomáhajú 2 prevádzkové zamestnankyne. Tri esteticky upravené, detským nábytkom zariadené triedy a spoločenská miestnosť sa nachádzajú v pravom krídle školy na 1. poschodí, odčlenené od školáckych tried. K triedam prislúchajú 2 detské hygienické zariadenia a spoločná šatňa. Spoločenská miestnosť je miestom konania kultúrno-spoločenských podujatí, krúžkových aktivít. Stravu deťom pripravujú a podávajú v školskej jedálni v časti s malými detskými stolíkmi a stoličkami, v súlade s režimom stravovania detí predškolského veku. Školský dvor deťom poskytuje dostatok možností na pohybové aktivity, šport, zábavu a relaxáciu. Sú tu trávnaté plochy doplnené dvomi pieskoviskami a detskými preliezačkami, veľké asfaltové plochy na kolobežkovanie a loptové hry, bežecká dráha.        
Priority a špecifiká:
Hlavnou prioritou materskej školy je prevádzkovanie jedinej soľnej izby Trenčianskeho kraja. Soľná izba je klimatická inhalačná miestnosť, založená na odparovaní soľného roztoku Somadrin a soľných tehál, pôsobením, ktorých vzniká mikroklíma podobná slanému vzduchu prímorských oblastí, blahodarne pôsobiaca na respiračný trakt a ako prevencia ochorení horných dýchacích ciest, alergií, ekzémov a astmy. Naše deti ju navštevujú denne, 20-30 minútový pobyt s realizáciou rôznych dychových a zdravotných cvičení je zakomponovaný do denného poriadku, posilňuje imunitný systém detí.
Škôlka je integrovaná do prostredia základnej školy, má svoje špecifiká v úzkej kooperácii so základnou školou a s pobočkou Mestskej knižnice M. Mišíka, ktorá tu tiež sídli. Časté podujatia s prvákmi ZŠ, otvorené hodiny, čítanie v knižnici pomáhajú deťom v príprave na školu, spoznanie prostredia ZŠ zabezpečuje plynulý a bezbolestný prechod škôlkarov do prvej triedy. Ďalším špecifikom je  možnosť k pohybovým aktivitám pravidelne využívať  školské telocvične.

Hlavný projekt MŠ:  TECHNICKÁ ŠKôLKA - je zameraný na vzbudenie záujmu detí o techniku a na rozvoj technického vzdelávania už v predškolskom veku.

Interné projekty MŠ:
•    SOĽNÁ IZBA
•    LEGO,  NÁŠ NAJLEPŠÍ KAMARÁT
•    SPOZNÁVAJME SVET POMOCOU IKT  /INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH        TECHNOLÓGIÍ/
•    BODKA, ČIARKA, ZÁTVORKA, POZNÁVAJME PÍSMENKÁ
•    ZDRAVÁ ŠKOLA
•    ZDRAVÝ ÚSMEV

Interné aktivity MŠ
•    Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou
•    Výučba anglického jazyka
•    Tanečná prípravka
•    Rozvíjanie nadaných detí v oblasti pohybovej, dramatickej a výtvarnej
•    Logopédia
•    Turistický krúžok
•    Exkurzie, výlety, divadlá, koncerty pre deti /planetárium, ZOO, zámok, letisko, stolárska dielňa, autoservis, knižnica, záhradné centrum, zberné suroviny, železničné depo.../
Kultúrno-spoločenské podujatia: podľa ročných období obrady, ľudové zvyky a tradície, prezentácie, tvorivé dielne:
Jeseň: výstava ovocia a zeleniny, výrobkov z prírodnín, vyrezávanie tekvíc
Zima: vítanie Mikuláša, posedenia pri vianočnom stromčeku, pečenie vianočného pečiva, Fašiangový karneval s pochovávaním basy
Jar: Vítanie jari - vynášanie Moreny, stavanie mája, Deň matiek, otcov a rodiny
Leto: Oslavy MDD s maskotmi, zábavnými atrakciami a opekačkou v rámci týždňa detskej radosti, rozlúčka s budúcimi prvákmi
Zápis a prijímanie detí:
Do MŠ prijímame deti na základe písomnej žiadosti rodiča, alebo zákonného zástupcu s potvrdením pediatra v období zápisu, pokiaľ je voľná kapacita, dieťa je možné prijať aj v priebehu školského roka.
Tlačivo si môžete stiahnuť na tejto stránke, na stránke materskej školy www.msstvorlistok.estranky.sk , alebo nás navštívte, materskú školu i Soľnú izbu Vám radi ukážeme.

Nájdete nás aj na facebooku: https://www.facebook.com/MsStvorlistokUlPDobsinskehoPrievidza