Materská škola, Ul. V. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza


Materská škola, Ul. V. Clementisa 251/12, 971 01 Prievidza

Riaditeľka MŠ: Darina Pračková
Konzultačné hodiny: utorok od 11.00 hod. do 12.00 hod.
V prípade potreby aj dohodou osobne alebo telefonicky na čísle  0903 501 152, 0911 091 382.
E-mail: msclementisa@prievidza.sk
Riaditeľka ŠJ pri MŠ: Magdaléna Benedová - 0903 501 153 
E-mail: clementisa.sj@gmail.com

CHARAKTERISTIKA MŠ
História materskej školy sa začala písať v roku 1982. Materská škola sa nachádza v mestskej časti Kopanice na sídlisku Sever v peknom prírodnom prostredí v blízkosti Lesoparku. Výhodná poloha materskej školy umožňuje vytvárať a realizovať školský vzdelávací program V Rozprávkove za poznávaním a objavovaním sveta okolo nás podporujúci podporujúci rozvíjanie  environmentálneho cítenia a správania sa v súčinnosti s kultúrnym a etickým správaním ako aj  zdravý psychický a fyzický vývin detí.
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je šesťtriedna, poskytuje celodennú aj poldennú výchovu a vzdelávanie.
Materskú školu navštevujú deti vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky predovšetkým z Prievidze, ale i z blízkeho okolia.

PREVÁDZKA MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase: od 6:00 hodiny do 16:30 hodiny.

CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V MŠ

„Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.“

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania:
Dieťa bude schopné:

 • rozvíjať svoju osobnosť s dôrazom na sebapoznanie, sebavedomie a sebarealizáciu s ohľadom na iných prostredníctvom hier a tvorivých činností
 • pozorovať a bádať v blízkom prírodnom prostredí, v rámci svojich možností získavať nové poznatky, pozitívny vzťah k životnému prostrediu
 • chápať význam životného prostredia a potrebu jeho ochrany, zapájať sa do realizácie ochranárskych aktivít pri dodržaní bezpečnosti
 • aktívne sa podieľať na ochrane svojho zdravia dodržiavaním 12-tich zásad  podpory zdravého života (pestrá strava, hygiena, pohyb a šport, spánok, čistý vzduch, otužovanie, krásy prírody, hra a tvorivosť, denný poriadok, ochrana prírody, voľný čas, rodina),
 • poznať a preferovať zdravé potraviny, pestrosť stravy,
 • poznať a dodržiavať zásady hygieny, dodržiavať denný poriadok, čas na oddych (spánok, relaxácia)
 • starať sa o svoje zdravie pobytom na čerstvom vzduchu, zapájaním sa do pohybových a športových činností, otužovaním,
 • využívať voľno-časové aktivity na  spoznávanie krásy prírody, prežívanie spoločných chvíľ s rodinou, kamarátmi.  Rozvíjanie osobnosti dieťaťa a jeho schopnosti učiť sa.

IINTERNÉ AKTIVITY

•    Jesenná vychádzka do Bojníc
•    Šarkaniáda
•    Pasovanie za škôlkára
•    Mikulášske prekvapenie
•    Divadelné predstavenia, koncerty
•    Vianočné trhy, Vianočné tvorenie, Vianočné posedenie pri vianočnom stromčeku
•    Škôlka plná snehuliakov
•    V septembri budem prvákom
•    Rozprávková pani Zima kraľuje
•    Fašiangový karneval v Rozprávkove
•    Veľkonočné prekvapenie, Veľkonočné trhy, Vynášanie Moreny
•    Deň narcisov – zbierka Ligy proti rakovine
•    Deň Zeme
•    Návšteva v planetáriu
•    Beseda s policajtom – Bezpečne na ceste
•    Sviatok mamičiek
•    Olympijské hviezdičky
•    Rozprávkové kráľovstvo – súťaže, hry, tance k MDD
•    Výlet na Rematu
•    Deň rodiny
•    Škola volá – rozlúčková slávnosť s budúcimi prvákmi.

EXTERNÉ AKTIVITY

Účasť na podujatiach organizovaných MsÚ odborom školstva a inými organizáciami.

•    Deň gramotnosti
•    Deň  materských škôl
•    Deň vody
•    Evička nám ochorela
•    Malý dopraváčik
•    Mám básničku na jazýčku
•    Festival tela a ducha – športová olympiáda

ZAPOJENOSŤ DO PROJEKTOV

 • Zelená škola – medzinárodný program
 • Projekt Adamko hravo zdravo
 • Ekorok s Nestlé Slovensko
 • Rozprávkový amfiteáter
 • Rozprávková telocvičňa
 • Doprava v Rozprávkove
 • Dajme spolu gól

ZÁPIS DO MŠ

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka MŠ na viditeľnom mieste v budove MŠ a na webovom sídle MŠ v zmysle  Príkazného listu primátorky mesta PL č. 1/2016 k prijímaniu detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza v mesiaci apríl príslušného kalendárneho roka. Zápis sa uskutočňuje prvé tri pracovné dni v týždni, ktorý bezprostredne nasleduje po 1. máji príslušného kalendárneho roka, a to v čase od 8,00 hod do 16,30 hod. v budove MŠ.
Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.