Oddelenie daní a poplatkov


I

Názov a dátum zverejnenia Formát
F 295-1 Oznámenie  zmeny údajov na  poplatku za KO PO
F 294-1 Oznámenie zmeny údajov  na  poplatku za KO FO
F 298 -1 Oznámenie údajov k plateniu poplatku za KO podnikatelia a právnické osoby
ico_xls_46
F 296-1 Oznámenie údajov k  poplatku za KO a drob. stav. odpad FO s TP alebo PP v PD
ico_xls_46
F 297-1 Oznámenie údajov k  poplatku za KO a drob. stav. odpad FO - TP mimo PD
F 287-1 Odpustenie poplatku za KO
F 304-0 Prihláška psa do evidencie mesta Prievidza
F 293-1 Žiadosť na oslobodenie od dane za psa
F300-0 Miestna daň za ubytovanie – oznámenie údajov
F 301-0 Miestna daň za ubytovanie - vyúčtovanie daň.povinnosti
F 302-0 Žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku
F 303-0 Žiadosť o vydanie potvrdenia o nedoplatkoch
Zverejnené 20.1.2014

Tlačivá – k vydaniu rybárskeho lístka Formát

Správne poplatky Rybárske lístky

Zverejnené 13.08.2012
ico_pdf_46
F 371 - Žiadosť o vydanie rybárskeho  lístka

F 322-0 Súhlas zákonného zástupcu na vydanie rybárskeho lístka pre dieťa mladšie ako 15 rokov

Zverejnené 05.09.2012
ico_pdf_46
F 321-0 Plnomocenstvo - rybárske lístky
Zverejnené 05.09.2012
F 320-0 Súhlas zák. zástupcu dieťaťa na vydanie rybárskeho lístka+plnomocenstvo
Zverejnené 05.09.2012

Prístup k elektronickému podaniu Formát
Priznanie k dani z nehnuteľnosti - právnické osoby ico_pdf_46
Priznanie k dani za psa - fyzické osoby ico_pdf_46
Priznanie k dani za psa - právnické osoby ico_pdf_46

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - fyzické osoby
ico_pdf_46

Oznámenie údajov na platenie poplatku za komunálne odpady - fyzické osoby
ico_pdf_46
Prihlásenia psa do evidencie mesta -  fyzické osoby ico_pdf_46

Prihlásenie psa do evidencie mesta -  právnické osoby
ico_pdf_46
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje ico_pdf_46
Oznámenie zmeny údajov na poplatku za komunálne odpady - právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia