Odbor stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia


Názov a dátum zverejnenia Formát
Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia ico_pdf_46
Návrh na vydanie územného rozhodnutia rtf_file_extension_45
Vyhlásenie stav dozoru ico_pdf_46
Zmena stavby pred jej dokončením ico_pdf_46
Žiadosť o stavebné povolenie
Ohlásenie drobnej stavby rtf_file_extension_45
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o povolenie rozkopávky verejnej zelene

Žiadosť o zabezpečenie výrubu dreviny rastúcej vo verejnej zeleni
Žiadosť o pridelenie nádoby na BRO
Zverejnené 22.10.2019
Žiadosť o pridelenie nádoby na zmesový komunálny odpad - domácnosť
Zverejnené 22.10.2019
Žiadosť o pridelenie nádoby na zmesový komunálny odpad - podnikateľ
Zverejnené 22.10.2019
Žiadosť o zavedenie množstvového zberu - podnikateľ
Zverejnené 22.10.2019
Žiadosť o zmenu množstvového zberu - podnikateľ
Zverejnené 22.10.2019
Žiadosť o zrušenie množstvového zberu - podnikateľ
Zverejnené 22.10.2019
Žiadosť o výmenu nádoby na komunálny odpad
Zverejnené 05.09.2011
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva
Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie
Zverejnené 08.07.2011
Oznámenie o predĺžení užívania verejného priestranstva
Zverejnené 08.07.2011
Nahlásenie trvalého stanovišťa včiel
Zverejnené 08.07.2011
Potvrdenie ( k povoleniu na predaj poľnohospodárskych prebytkov )
Zverejnené 08.07.2011
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - studne
Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov
Žiadosť o súhlas NA VÝRUB DREVINY rastúcej mimo lesného pôdneho fondu

Žiadosť o súhlas - so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia na KP 10
Žiadosť na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia alebo zariadenia
Žiadosť o rozkopanie chodníka, spevnenej plochy z dôvodu zriadenia, vykonania opravy a údržby podzemných vedení každého druhu
Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie
Oznámenie o ukončení užívania verejného priestranstva
Zverejnené 08.07.2011
Oznámenie údajov o znečisťovaní ovzdušia prevádzkou malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Zverejnené 01.01.2013
Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskeho fondu
Zverejnené: 25.9.2013
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na vodnú stavbu
Žiadosť o zvláštne užívanie komunikácie – Pešia zóna - Námestie slobody a priľahlé ulice