Referát obchodu a cestovného ruchu


Názov a dátum zverejnenia Formát
PREVÁDZKARNE NA ÚZEMÍ MESTA
F352 -1Oznámenie prevádzkarne a času predaja v obchode a v prevádzke služieb na území mesta rtf_file_extension_45
F353 -1 Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne na území mesta rtf_file_extension_45
F354 -1 Oznámenie o zmene údajov o spoločnosti rtf_file_extension_45
ATRAKCIE, ZÁBERY VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
F360 -1 Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva
SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK
F052-1 Žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR
F053 - 1 Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka
F059 - 1 Žiadosť o zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka
TRHY, AMBULANTNÉ PREDAJE
F355-1 - Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhoviskách (bez oprávnenia na podnikanie)
F356-1 - Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhoviskách (podnikateľ)
F357-1 - Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb (bez oprávnenia na podnikanie)
F358-1 - Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj výrobkov a poskytovanie služieb (podnikateľ)
F369 -1 Čestné vyhlásenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v meste Prievidza
F370 -1 Čestné vyhlásenie o nepoužívaní e-kasy
MESTSKÉ STÁNKY NA PRENÁJOM
F 373-0 Žiadosť o dočasné prenechanie hnuteľného majetku – mestských predajných stánkov
F 374-0 Protokol o odovzdaní/prevzatí predajných stánkov mesta
PRÍLEŽITOSTNÉ TRHY (Veľkonočné trhy, Prievidzské hody, Banícky jarmok, Dni k pamiatke zosnulých a Vianočné trhy)
Formuláre sú zverejnené na http://www.prievidza.sk/podnikatel/prilezitostne-trhy/ k dátumu konania podujatia.