Tlačivá a dokumenty na stiahnutieŽiadosť o poskytnutie dotácie (Príloha č. 1)
Zúčtovanie poskytnutej dotácie (Príloha č. 2)
Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 3)
Oznámenie o vrátení dotácie z rozpočtu mesta (vzor avíza, ktoré je potrebné doručiť písomne, resp. elektronickou poštou v prípade podľa § 10, bodu 7 a 8 VZN)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 6/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ico_pdf_46

Samospráva