Referendum 2015


Podľa čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) Ústavy SR a podľa § 2 zakona Narodnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonanla referenda v znení zakona č. 192/2007 Z. z. na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil prezident Slovenskej republiky referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Referendum sa koná v sobotu 7.februára 2015 v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Celé rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky 320/2014 o vyhlásení referenda
ico_pdf_46

Oznámenie o určení územia okrsku a miestnosti na hlasovanie a o čase konania referenda

Informácie o vydávaní voličských preukazov pre hlasovanie v referende nájdete v tomto článku.

Hlasovanie do prenosnej urny

Právo hlasovať v referende má aj oprávnený občan, ktorý má závažný dôvod, pre ktorý sa nemôže dostaviť do miestnosti na hlasovanie. (napríklad imobilita, choroba, opatrovanie imobilného člena rodiny a podobne) Na tento účel slúži prenosná urna, s ktorou okrsková komisia navštívi oprávneného voliča v mieste bydliska, pokiaľ o to požiada. O hlasovanie do prenosnej urny je možné požiadať kedykoľvek do skončenia hlasovania v referende, ale z organizačno-technických dôvodov je vždy lepšie požiadať o túto možnosť skôr. Je vhodné uprednostniť písomný spôsob, aby nedošlo k nedorozumeniam.

Žiadosť o umožnenie hlasovať v referende pomocou prenosnej schránky v mieste bydliska
rtf_file_extension_45