Prví ľudia


Asi 40 000 pred n. l.
Paleolit je najstarším obdobím ľudských dejín, kedy vývoj spoločnosti prechádza najrozsiahlejšími zmenami. K tomuto obdobiu sa datuje aj sídlisko neandertálskeho človeka na Mariánskom vŕšku, ktoré malo prechodný charakter a slúžilo pravdepodobne pre skupinu lovcov. Stredopaleolitické nálezy (mezolit) pochádzajú z lokalít Mestský háj a Banská cesta.

6000 - 3000 pred n. l.
K mladopaleolitickým dokladom (neolit) patria nálezy v lokalitách Prievidza (Mestský háj), Veľká Lehôtka, Hradec a Malá Lehôtka.

4000 - 3000 pred n. l.
Dokladový materiál z polohy Mestský háj v Prievidzi a vo Veľkej Lehôtke na Hrádku pochádza z kultúry želiezovskej a lengyelskej.

3000 - 1900 pred n. l.
Z obdobia eneolitu je doložené neskorolengyelské osídlenie.

1900 - 700 pred n. l.
K počiatkom doby bronzovej (s tromi vývojovými stupňami) sa viaže ojedinelý nález bronzových sekeriek v Prievidzi z polohy Horná Púšť.

1200 - 700 pred n. l.
K mladšej dobe bronzovej prináležia nálezy sekeriek s tulajkou, ihlice, náramky a spony v Hradci. Tiež k tomuto obdobiu patrí aj pohrebisko v Hradci pod Hrádkom, kde sa našla mohyla s popolnicami a bronzová industria. V samotnom meste Prievidza sa na centrálnom námestí našlo sídlisko dokumentované keramikou.

700 - 400 pred n. l.
V dobe železnej upadá používanie bronzu a najpoužívanejším kovom pre výrobu nástrojov a zbraní sa stáva železo. Toto obdobie reprezentujú nálezy v Prievidzi, Malej Lehôtke, Veľkej Lehôtke a Hradci.

prelom letopočtov
Osídlenie na hradisku v Hradci patrí k najvýznamnejším, kde boli objavené stopy po Keltoch, Dákoch a ľudu púchovskej kultúry.

5. - 6. storočie
Predpokladaný príchod Slovanov, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu a rôznej remeselnej výrobe, aj do okolia Prievidze.

7. - 8. storočie
Na území Slovenska sa začali formovať menšie kniežactvá a ich postupným spájaním vzniká Veľkomoravská ríša, ktorej súčasťou sa stala aj horná Nitra. Údolím rieky Nitry viedla významná obchodná cesta, ktorá podmieňovala aj udržanie osídlenia v lokalitách Hradec, Prievidza a Veľká Lehôtka. Na hradisku v Hradci sa našla keramika so značkami výrobcov, železné predmety dennej potreby a zbrane. Najvýznamnejším nálezom je malé pozlátené kovanie z bronzu so štylizovaným motívom vtáka, ktoré pochádza pravdepodobne zo salzburskej dielne z obdobia okolo roku 800.

9. storočie
Nálezy z polohy Mestský háj a Mariánsky vŕšok dokladajú v týchto miestach slovanskú osadu a sídlisko.

9. - 10. storočie
Väčší rozvoj výroby podmienil aj vznik špecializovaných remesiel - výroba keramiky a dechtu a spracovanie železa.