Hlavný kontrolór


Ing. Henrieta Pietriková Gebrlinová

1. Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto využíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré ustanovuje osobitný zákon a zásady kontrolnej činnosti.
2. Hlavný kontrolór plní tieto úlohy: 

 • a. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení bodu 1,
 • b. raz za šesť mesiacov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred rokovaním zverejnený na úradnej tabuli mesta,
 • c. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • d. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, správu o kontrolnej činnosti,
 • e. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • f. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami získanými mestom zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • g. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • h. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,

3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov a iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti

4. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

 • a. mestský úrad,
 • b. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
 • c. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
 • d. iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu, dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • e. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

6. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

 • a. poslanca,
 • b. primátora mesta,
 • c. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
 • d. iného zamestnanca mesta,
 • e. podľa osobitného predpisu.

7. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

 • a. vzdaním sa funkcie,
 • b. odvolaním z funkcie,
 • c. uplynutím jeho funkčného obdobia,
 • d. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
 • e. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 • f. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • g. dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.

8. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov.

9. Mesto zriaďuje útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu. Zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Hlavný kontrolór zodpovedá za činnosť útvaru a riadi ho.


Kontakt:
Mestský úrad Prievidza, budova Priemstavu, Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
Tel.: +421 46 517 91 30
E-mail: henrieta.gebrlinova@prievidza.sk

Správy z kontrol hlavného kontrolóra mesta