Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Prievidza
Štatutárny zástupca mesta : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka
Adresa: Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
IČO : 00318442
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Elektronický prostriedok: https://prievidza.eranet.sk/#/tenders

Súťažne podklady k zákazkam r. 2018
Súťažne podklady k zákazkam r. 2017
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania / výzvy na predkladanie ponúk uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania
Informácie o verejných obstarávaniach v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úrad pre verejné obstarávanie
Informácie o zákazkách realizovaných cez Elektronický kontraktačný systém
Výzvy na predkladanie cenových ponúk
Informácie o vyhodnotení ponúk (zápisnice, zloženie komisií)
Dokumenty r. 2012 a 2013

Informácia - týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní - Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia
Zverejnené: 3.9.2014
ico_pdf_46
Súťažné podklady k podlimitnej zákazke: Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici – sektor K 
Zverejnené: 21.7.2014
ico_pdf_46
Súhrnná správa v zmysle § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní za II. q. 2014
Zverejnené: 21.7.2014
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 11.3.2014
Predmet zákazky: Odstránenie dotláčacej stanice na Ul. Benedikta
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 14.3.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 10.3.2014
Predmet zákazky: Rekonštrukcia oceľovej lávky pre peších cez rieku Nitra, projektová dokumentácia
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 14.3.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 10.3.2014
Predmet zákazky: Obnova chodníka, cintorín Mariánska ulica, projektová dokumentácia
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 14.3.201
Súťažné podklady k podlimitnej zákazke: „Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov“
Zverejnené: 3.3.2014
ico_pdf_46
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk podlimitnej zákazky: Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza
Zverejnené: 26.2.2014
ico_pdf_46
Názov zákazky na dodanie tovaru:
Zverejnené dňa: 14. 2.2014
„Čistiace a dezinfekčné prostriedky – 1. štvrťrok 2014“ – zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9
Zadanie zákazky: 20.2.2014
Názov zákazky na dodanie tovaru:
Zverejnené dňa: 14. 2.2014
„Kancelárske potreby – 1. štvrťrok 2014“ – zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9
Zadanie zákazky: 20.2.2014
Názov zákazky na dodanie tovaru:
Zverejnené dňa: 14. 2.2014
Hygienické prostriedky – 1. štvrťrok 2014“ – zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9
Zadanie zákazky: 20.2.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 11.02.2014
Predmet zákazky:  Vybudovanie spevnených plôch – Malookružná ulica
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 24.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 11.02.2014
Predmet zákazky: Vybudovanie spevnených plôch – Ulica Energetikov
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 24.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 10.02.2014
Predmet zákazky:Dokumentácia Zmien a doplnkov č.15 k ÚPN mesta Prievidza a zmien a doplnkov č. 3 ÚPN CMZ Prievidza
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 14.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 06.02.2014
Predmet zákazky:  Statický posudok krovu objektu,
dendrologický posudok krovu objektu, sanačný výskum, kompletné zameranie a vyhotovenie skutkového stavu budovy v rámci projektu „Revitalizácia meštianskeho domu v Prievidzi“
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 12.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 06.02.2014
Predmet zákazky:  Reštaurátorský výskum budovy v rámci projektu „Revitalizácia meštianskeho domu v Prievidzi“
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 12.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 06.02.2014
Predmet zákazky:
  Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum budovy v rámci projektu „Revitalizácia meštianskeho domu v Prievidzi“
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 12.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 06.02.2014
Predmet zákazky: Výmena 2 ks vchodových dverí a 1 ks vchodových dverí do telocvične za hliníkové v MŠ Nábr. sv. Cyrila v Prievidzi
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 12.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 03.02.2014
Predmet zákazky:  Modernizácia osvetlenia 4 tried v MŠ Športová v Prievidzi
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 07.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 31.01.2014
Predmet zákazky:  Rekonštrukcia sociálneho zariadenia MŠ D. Krmana, 971 01 Prievidza. 1. poschodie
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 06.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 29.01.2014
Predmet zákazky:  Fotografické a reprografické práce
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 05.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 29.01.2014
Predmet zákazky:  Realizácia verejného obstarávania
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 04.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 29.01.2014
Predmet zákazky:  Spracovanie strategického dokumentu POH na roky 2011 – 2015 pre mesto Prievidza
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 05.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 29.01.2014
Predmet zákazky:  PD Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 04.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 29.1.2014
Predmet zákazky: Technicky podklady – Oprava miestnych komunikácií v Prievidzi
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 3.2.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 24.01.2014
Predmet zákazky: Výkon koordinátora PD a výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 03.02.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 23.01.2014
Predmet zákazky:  Údržba o opravy elektrických zariadení v objektoch mesta Prievidza
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 3.2.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 23.01.2014
Predmet zákazky:  Zabezpečenie inžinierskej činnosti a technického dozoru
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 29.1.2014
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 20.01.2014
Predmet zákazky:  Veľkokuchynské zariadenia - sporáky
Predpokladaný dátum zadania zákazky: 27.01.2014
Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006  otvárania časti cenových ponúk označených ako "Kritériá“ k podlimitnej zákazke „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Prievidza
Zverejnené: 20.1.2014
ico_pdf_46
Názov nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby:
„Stravné poukážky na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Mestského úradu Mestskej polície a opatrovateľskej služby
Uzatvorenie zmluvy  -  správa  v zmysle § 21
Zverejnené dňa: 14.1.2014
ico_pdf_46
Informácia o zadaní zákazky
Zverejnené dňa: 07. 01. 2014
Predmet zákazky: „Havarijné poistenie motorových vozidiel.“
Predpokladaný dátum zadania zákazky:  09. 01. 2014