Primátorka mesta


JUDr. Katarína Macháčková

O funkcii primátorky mesta:

Primátorka mesta je zákonom a Ústavou Slovenskej republiky konštituovaná ako najvyšší výkonný orgán mesta a predstaviteľka mesta.
Primátorku mesta volia obyvatelia obce na 4 roky na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním ( čl. 69 ods. 3 Ústavy SR a § 1 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí).
Funkcia primátorky je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Primátorka nie je zamestnancom mesta, ale niektoré jej nároky sa posudzujú, ako by bola zamestnancom mesta.
Funkcia primátorky je monokratická. Primátorka nie je členom mestského zastupiteľstva a nie je volená zastupiteľstvom mesta. Má samostatné a nezávislé postavenie, ktoré vyplýva zo zákona.
Vzhľadom na dôležitosť funkcie primátorky zákon upravuje možnú kolíziu záujmov primátora v rámci organizácie a chodu samosprávy.

Preto je funkcia primátorky nezlučiteľná s funkciou:

 • poslankyne,
 • zamestnankyne mesta, v ktorom bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom, v ktorom bola zvolená,
 • predsedkyne samosprávneho kraja,
 • vedúcej zamestnankyne orgánu štátnej správy,
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.
 • Primátorka je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta a správnym orgánom mesta v administratívnych vzťahoch.

Primátorka mesta je zákonom a ústavou konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán a predstaviteľka mesta. Postavenie primátorky ovplyvňuje povinnosť mesta plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Primátorka ako nezávislá predstaviteľka mesta nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami mesta.
Funkčné obdobie primátorky končí zvolením a zložením sľubu nového primátora. Mandát primátorky môže zaniknúť aj z iných dôvodov. Primátorka sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v § 13a zákona o obecnom zriadení. Toto ustanovenie zároveň vymedzuje dôvody zániku mandátu primátora. Okrem iných dôvodov primátorka stráca svoj mandát, ak bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Mestské zastupiteľstvo nemôže primátorku odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní primátorky, a to v prípadoch uvedených v zákone.

Primátorka vykonáva správu mesta. Rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom vyhradené mestskému zastupiteľstvu. Primátorka zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.

Úlohy primátorky mesta vyplývajú z ustanovení § 13 zákona o obecnom zriadení. Primátorka:

 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak tento zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva správu mesta,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta,
 • je štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta,
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch,
 • môže pozastaviť výkon mestského zastupiteľstva.

Pri konštituovaní funkcie primátorky mesta zákon kladie dôraz na skutočnosť, že primátorka vykonáva záležitosti, o ktorých rozhodlo a rozhoduje mestské zastupiteľstvo a záležitosti, o ktorých rozhodli obyvatelia mesta priamo v miestnom referende.

Ústavou Slovenskej republiky ani zákonom o obecnom zriadení nie je rozčlenená pôsobnosť mesta medzi primátorku a mestské zastupiteľstvo.

Primátorka mesta v zásade rozhoduje v tých istých veciach ako mestské zastupiteľstvo, koná tak najmä v prípravnej a výkonnej fáze. V oblastiach, kde rozhoduje výlučne mestské zastupiteľstvo sa primátor musí podriadiť rozhodnutiu mestského zastupiteľstva. Avšak zákon o obecnom zriadení ( §13 ods. 6) primátorovi mesta umožňuje pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva v prípade, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od schválenia tohto uznesenia mestským zastupiteľstvom.
Dôležitým oprávnením primátorky na zabezpečenie realizácie samosprávnych funkcií je ukladanie sankcii. Uloženie pokuty za porušenie nariadenia mesta alebo povinnosti nariadenej primátorkou (v zmysle § 13 ods.9 zákona o obecnom zriadení) nezbavuje právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie plniť uložené povinnosti. Sankčné mechanizmy (pokuty, signalizácie, priestupkové konania) na fyzické osoby - nepodnikateľské subjekty sa realizujú využitím priestupkového zákona.

Životopis

Životopis primátorky mesta Prievidza, Kataríny Macháčkovej
ico_pdf_46

Kontakt:
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 6, Mestský dom, 2. posch., č. 205, 971 01 Prievidza

Tel.: +421 46 51 79 100
E-mail: primator@prievidza.sk

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2018
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2019
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2017
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2016

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2015
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2014
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2013