Vnútorný systém preverovania oznámení protispoločenskej činnosti


Interná smernica č. 106 - Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti:

Zodpovedná osoba
Na účely zákona č. 54/2019 Z. z. u zamestnávateľa  mesta  plní úlohy zodpovednej osoby hlavný kontrolór mesta.

Hlavný kontrolór mesta plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

Označenie zodpovednej osoby : hlavný kontrolór mesta Prievidza

Spôsoby podávania oznámení

Oznámenie  možno podať písomne alebo  ústne do úradného záznamu.
Písomné oznámenie  možno podať:
a) poštou na adresu Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza s uvedením do rúk hlavného kontrolóra mesta – neotvárať,
b) osobne v podateľni mestského úradu v  uzatvorenej obálke s uvedením do rúk hlavného kontrolóra mesta – neotvárať,
c) osobne  hlavnému kontrolórovi, na adresu Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 12, 971 01 Prievidza
d) elektronicky na e-mailovú adresu: hlavny.kontrolor@prievidza.sk

Podanie oznámenia ústnou formou do úradného záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

O podaní oznámenia ústne do úradného záznamu zodpovedná osoba vyhotoví písomný záznam o ústnom podaní oznámenia

Spôsobom podávania podnetov, ktorý je prístupný 24 hodín denne, je mailová adresa: hlavny.kontrolor@prievidza.sk .