Štruktúra a zamestnanci MsU


Pre vyhľadanie kontaktov na jednotlivých zamestnancov si vyberte príslušný odbor alebo referát.

1.0 Primátorka mesta

 • Zástupca primátorky mesta
 • Kancelária primátorky mesta
 • Referát pre projekty a investície
 • Právna kancelária
 • Útvar architekta mesta

2.0 Prednosta MsÚ

 • Kancelária prednostu

2.1 Organizačné a personálne oddelenie

2.2 Ekonomický odbor

 • Finančné oddelenie
 • Majetkové oddelenie
 • Referát informatiky
 • Oddelenie daní a poplatkov
 • Oddelenie hospodárskej správy

2.3 Odbor školstva a starostlivosti o občana

 • Sociálne oddelenie
 • Matričný úrad
 • Oddelenie správy a ekonomiky školstva
 • Odborno-metodický referát školstva

2.4 Odbor  stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

 • Oddelenie výstavby a životného prostredia
 • Oddelenie stavebného poriadku
 • Referát dopravy

2.5 Referát obchodu a cestovného ruchu

3.0 Útvar hlavnej kontrolórky mesta

Grafické zobrazenie organizačnej štruktúry nájdete tu