Prednosta MsÚ


MVDr. Norbert Turanovič

O funkcii prednostu MsU:

Prednosta mestského úradu je zamestnancom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. Prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu mestského úradu. Zúčasňuje sa rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným. Za svoju činnosť zodpovedá primátorovi mesta.

navrhuje účelnú a racionálnu štruktúru MsÚ

dbá na efektívnu organizáciu práce vedúcich odborov a oddelení MsÚ

zodpovedá za koordináciu, plnenie a kontrolu úloh uložených mestskému úradu

zabezpečuje vzťahy a koordináciu jednotlivých úsekov a oddelení MsÚ, zvoláva porady k prerokovávaniu riešenej problematiky

zabezpečuje vzťahy s orgánmi mesta, orgánmi MsZ, orgánmi štátnej správy, podnikmi a organizáciami pôsobiacimi na území mesta

dbá o zachovávanie zákonnosti v práci MsÚ a aplikáciu legislatívnych opatrení

reaguje na interpelácie poslancov

navrhuje primátorovi mesta personálne zmeny MsÚ

stará sa o zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov MsÚ a utvára im vhodné pracovné podmienkyKontakt:
Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody 14, sekretariát prednostu úradu, Mestský úrad, budova B, 2. poschodie, 971 01 Prievidza

Tel.: +421 46 517 91 50
E-mail: prednosta@prievidza.sk