Dokumentácia generelu dopravy sídliska Nové Mesto a Zapotôčky


a základe objednávky Mesta Prievidza bol spracovaný dopravný generel sídliska Zapotôčky a Nového mesta v Prievidzi. Účelom projektu bolo:

1/ vytvoriť také dopravné opatrenia, ktoré zabezpečia požiarnu bezpečnosť obytných domov v lokalite Staré sídlisko v meste Prievidza, pričom je potrebné spracovať návrh a umiestnenie nástupných plôch pre vozidlá hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky (HaZZ SR), a to jednak stavebnými úpravami a jednak trvalým dopravným značením, ktoré by bolo realizované postupne v rámci možností mesta a to aj formou zjednosmernenia komunikácií s nevyhovujúcimi šírkovými pomermi.

2/ vykonať inventúru súčasného dopravného značenia so zameraním na parkovanie vozidiel, výjazdy na nosné komunikácie mesta a súčasne chýbajúce dopravné značenie.

3/ vo vybraných lokalitách starého sídliska navrhnúť postupnú realizáciu nového dopravného značenia, ktoré bude zohľadňovať šírkové pomery, statickú dopravu, riešenie predností v jazde, nevyhovujúce rozhľadové pomery, zjednosmernenie ulíc a pod.

Dokumentácia generelu dopravy sídliska Nové Mesto ico_pdf_46
Dokumentácia generelu dopravy sídliska Zapotôčky ico_pdf_46