Regulatív budovania parkovacích miest súkromnými osobami


Informácia:

Na základe požiadaviek obyvateľov i spoločností je posudzovaná každá žiadosť o realizáciu parkovacích miest individuálne. Poloha parkovacích miest, spevnených plôch je posudzovaná na mieste v teréne. Navrhnutá poloha je odkonzultovaná a zadefinovaná nákresom. Pre realizáciu sú definované skladby spevnenej plochy. 

Spoločenstvo vlastníkov bytov prerokuje a odsúhlasí zámer realizácie odstavných plôch. Následne poverí zodpovednú osobu na osobu na prípravu a realizáciu spevnených plôch.

Zodpovedná osoba doručí na Mestský úrad v Prievidzi referát územného plánovania žiadosť vrátane príloh (odsúhlasenie zámeru spoločenstvom, poverenie). Architekt mesta vystaví poverenie pre zodpovednú osobu, ktorú poverí vybavením ohlásenia stavebných úprav. Pred realizáciou pracovníci mesta odovzdajú a preveria začatie prác. Následne po realizácii stavebných úprav, vybudované spevnené plochy budú odovzdané do majetku mesta. Spevnené parkovacie plochy nie je možné vyhradiť. 

Definovaný postup je uplatňovaný od roku 2012.
   

Alternatíva 1- Vzorový výkres parkovacieho státia ico_pdf_46

Alternatíva 2- Vzorový výkres parkovacieho státia

Alternatíva 3- Vzorový výkres parkovacieho státia

Splnomocnenie ico_doc_46