Dopravný generel Starého sídliska v Prievidzi so zameraním na opatrenia zabezpečujúcu požiarnu bezpečnosť v meste Prievidza


Na základe objednávky Mesta Prievidza bol spracovaný dopravný generel starého sídliska v Prievidzi. Účelom projektu bolo:

1/ vytvoriť také dopravné opatrenia, ktoré zabezpečia požiarnu bezpečnosť obytných domov v lokalite Staré sídlisko v meste Prievidza, pričom je potrebné spracovať návrh a umiestnenie nástupných plôch pre vozidlá hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky (HaZZ SR), a to jednak stavebnými úpravami a jednak trvalým dopravným značením, ktoré by bolo realizované postupne v rámci možností mesta a to aj formou zjednosmernenia komunikácií s nevyhovujúcimi šírkovými pomermi.

2/ vykonať inventúru súčasného dopravného značenia so zameraním na parkovanie vozidiel, výjazdy na nosné komunikácie mesta a súčasne chýbajúce dopravné značenie.

3/ vo vybraných lokalitách starého sídliska navrhnúť postupnú realizáciu nového dopravného značenia, ktoré bude zohľadňovať šírkové pomery, statickú dopravu, riešenie predností v jazde, nevyhovujúce rozhľadové pomery, zjednosmernenie ulíc a pod.

Technická správa - Dopravný generel Starého sídliska v Prievidza so zameraním na opatrenia zabezpečujúce požiarnu bezpečnosť v meste Prievidza ico_pdf_46
Pasport existujúceho ZDZ ico_pdf_46
Nástupné plochy pre vozidlá HaZZ ico_pdf_46
Príloha 2 ico_pdf_46
Nový stav - parkoviská a dopravné značenie ico_pdf_46