4. zasadnutie - 28. apríl 2022


4. ZASADNUTIE MsZ - 28.04.2022
PROGRAM ico_pdf_46
Informácia o pripravenom projekte s názvom: „Zariadenie na spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste Prievidza“.
Návrh kandidátov na voľbu prísediacich k Okresnému súdu Prievidza na volebné obdobie 2022 - 2026
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV