2. zasadnutie - 28.2.2022


2. ZASADNUTIE MsZ - 28.02.2022
PROGRAM ico_pdf_46
Informácia o pripravenom projekte s názvom „Revitalizácia vnútrobloku na Ulici M. Mišíka v Prievidzi“ ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi ico_pdf_46
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2021 ico_pdf_46
Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb spol. SAD Prievidza, a.s., za rok 2021 ico_pdf_46
Správa o činnosti Mestskej polície Prievidza za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ico_pdf_46
Správa o vybavovaní sťažností, petícií a žiadostí o ochranu pokojného stavu za rok 2021 ico_pdf_46
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV