1. zasadnutie - 31. januára 2022


1. ZASADNUTIE MsZ - 31.01.2022
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 1/2022 „Doplnku č. 7 VZN mesta Prievidza č. 100/2009 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev ico_pdf_46
Zmena rozpočtu projektu „Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka“ ico_pdf_46
Žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o., o schválenie úhrady časti strát minulých období ico_pdf_46
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
PRÍLOHY K UZNESENIAM
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV