5. zasadnutie - 9. máj 2022


5. ZASADNUTIE MsZ - 09.05.2022
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi
Návrh VZN mesta Prievidza č. 2/2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach
Návrh VZN mesta Prievidza č. 3/2022 o určení úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prievidza
Návrh VZN mesta Prievidza č. 4/2022, ktorým sa mení VZN č. 11/2019 o miestnych daniach v znení VZN č. 3/2020 a č. 11/2021
Inventarizácia majetku mesta Prievidza k 31. 12. 2021
Návrh záverečného účtu mesta Prievidza a Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu mesta Prievidza za rok 2021
Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mesta za rok 2021
Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2022
Správa o činnosti ZpS Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31. 12. 2021
Návrh na I. zmenu rozpočtu ZpS Prievidza v roku 2022
Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia KaSS v Prievidzi za rok 2021
Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2022
Návrh Doplnku č. 3 k IS č. 101 – Zásady odmeňovania poslancov MsZ v Prievidzi a ďalších fyzických osôb
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza
Návrh na udelenie Ceny mesta Prievidza In Memoriam
Informácia o pripravovanom projekte s názvom: „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v meste Prievidza“
Žiadosti predkladané útvarom hlavného architekta mesta
Majetkovoprávne veci
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV