3. zasadnutie - 28. marec 2022


3. ZASADNUTIE MsZ - 28.03.2022
PROGRAM ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 2 Internej smernice č. 114 – Smernica o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza ico_pdf_46
Informácia o pripravovaných projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov ico_pdf_46
Informácia o projekte [1:1] WORKSHOP, letná škola pre študentov architektúry a dizajnu“ ico_pdf_46
Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“ ico_pdf_46
Žiadosti predkladané útvarom architekta ico_pdf_46
Zmena člena Správnej rady Harmónie ico_pdf_46
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA a VZN
HLASOVANIE
ÚČASŤ POSLANCOV