6. zasadnutie - 27. jún 2022


6. ZASADNUTIE MsZ - 27.06.2022
PROGRAM ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení MsZ v Prievidzi ico_pdf_46
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 5/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a na dieťa a žiaka školského zariadenia ico_pdf_46
Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia pre seniorov Prievidza ico_pdf_46
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Prievidza na funkčné obdobie 2022 – 2026 ico_pdf_46
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa v nich volí, pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 ico_pdf_46
Správa o činnosti a hospodárení Harmónia, n. o., za rok 2021 ico_pdf_46
Zmena Štatútu neziskovej organizácie Harmónia, n. o. ico_pdf_46
Výročná správa o činnosti a hospodárení Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za rok 2021 ico_pdf_46
Štatút mestského mládežníckeho parlamentu ico_pdf_46
Správa spoločnosti SMMP, s.r.o., o hospodárení s koncesným majetkom podľa koncesnej zmluvy a s majetkom podľa komisionárskych zmlúv za rok 2021 ico_pdf_46
Žiadosť spoločnosti SMMP, s.r.o., o schválenie zvýšenia základného imania ico_pdf_46
Informácia o zúžení nehnuteľného majetku v rámci Koncesnej zmluvy zo dňa 29. 06. 2016 v znení jej Dodatkov č. 1 až č. 17 ico_pdf_46
Návrh zverenia novonadobudnutého majetku spol. TSMPD, s.r.o., na úseku miestnych komunikácií a verejnej zelene, návrh zúženia majetku na úseku športového areálu I. ZŠ na Ul. S. Chalupku a návrh na zúženie majetku pre spol. SMMP, s.r.o. ico_pdf_46
Správa o aktuálnom stave rozpracovanosti projektu „Zdroj výroby tepla pre SCZT Prievidza“ ico_pdf_46
Zmena a doplnok č. 4 Územného plánu zóny IBV Terasy a návrh VZN mesta Prievidza č. 6/2022 – Doplnok č. 4 k VZN mesta Prievidza č. 49/1998 o Územnom pláne zóny individuálnej bytovej výstavby Terasy ico_pdf_46
Žiadosti predkladané útvarom hlavného architekta mesta ico_pdf_46
Informácia komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ o podaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 537/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2021 ico_pdf_46
Informácia o pripravených projektoch a možnosti čerpania finančných prostriedkov ico_pdf_46
Majetkovoprávne veci ico_pdf_46
Bod rôzne ico_pdf_46
ZÁPISNICA Zverejní sa rokovaní
UZNESENIA a VZN ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
ÚČASŤ POSLANCOV ico_pdf_46