1. zasadnutie - 31. január 2012


1. ZASADNUTIE MsZ - 31.01.2012
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Členstvo mesta Prievidza v oblastnej organizácii cestovného ruchu
Návrh Doplnku č. 1  k VZN mesta Prievidza č. 123/2011 o verejných kultúrnych podujatiach v meste Prievidza ico_pdf_46

Návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 65

IS – 65 Pravidlá pre predaj a nájom majetku mesta Prievidza

Návrh Doplnku č. 1 k internej smernici č. 66

IS – 66 Zásady hospodárenia  s majetkom mesta Prievidza

ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46