6. zasadnutie - 30. júna 2015


6. ZASADNUTIE MsZ -30.6.2015
PROGRAM ico_pdf_46
Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Harmónia, n. o., za rok 2014
Návrh Štatútu Harmónia, n. o., neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby
Výročná správa o činnosti Turisticko-informačnej kancelárie mesta Prievidza, n. o., za rok 2014

Návrh VZN mesta Prievidza č. 163/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
Návrh VZN mesta Prievidza č. 164/2015, ktorým sa zrušuje VZN mesta Prievidza č.126/2012 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
Návrh Internej smernice č. 82 – Symboly mesta Prievidza a ich používanie
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 150/2014 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Prievidza
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnankyne útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Majetko -právne veci
Bod rôzne
ZÁPISNICA
UZNESENIA
HLASOVANIE
DOCHÁDZKA POSLANCOV