Cintorín Necpaly


Cintorín v Necpaloch opäť v prevádzke

Mesto Prievidza, resp. jeho dcérska spoločnosť, získali súhlas Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach (ďalej len RÚVZ), na opätovné pochovávanie na cintoríne v Necpaloch. Mesto a správca cintorína budú  počas roka 2015 vyzývať verejnosť, na zazmluvnenie nájmu hrobových miest po svojich predkov.

Mesto Prievidza a Technické služby mesta Prievidza s.r.o. ako správca mestských pohrebísk oznamujú obyvateľom, že na základe súhlasu RÚVZ, bude obnovená činnosť cintorína v Necpaloch.

Na cintorín v Necpaloch  je urobený pasport, ktorý je dostupný aj v elektronickej podobe na
www.cintoriny.sk. Správa cintorína nemá na tieto hroby ani jednu nájomnú zmluvu. S pozostalými, ktorí majú záujem obnoviť si starostlivosť o hrobové miesta, uzatvorí správa cintorína počas roku 2015 nájomné zmluvy.


Elektronická podoba cintorínu v Necpaloch


Hrobové miesta, o ktoré neprejavia pozostalí záujem do 31. decembra 2015, bude správa cintorína považovať za opustené a ponúkne ich nájom ďalším záujemcom.

Hroby o ktoré nikto neprejaví záujem, budú využívané na ďalšie pochovávanie.

Cintorín mal takmer 40 rokov umorenú činnosť, pričom tam bolo zaznamenané pochovávanie napr. aj v roku 1982, ale nebola k nemu vedená osobitná evidencia. Cintorín slúži zatiaľ ako pietne miesto. Na základe žiadosti správcu pohrebiska bolo vydané v roku 2014 povolenie na ďalšie pochovávanie. Prevádzkovateľ pohrebiska nepredpokladá rozšírenie existujúceho cintorína. Vlastníkom pozemku, na ktorom sa pohrebisko nachádza,  je mesto Prievidza.

Radnica mesta Prievidza získala v roku 2014 súhlas RÚVZ na ďalšie pochovávanie v Necpaloch, čím si zabezpečila rozšírenie kapacít pohrebísk.

Preto budú mesto i správca bude počas celého roka využívať svoje informačné kanály, aby verejnosť v čo najširšej miere prejavila záujem o hroby svojich pozostalých.

Analýza voľných hrobových miest (Necpalský cintorín )
nov  2014
Žiadosť na obnovu cintorína Necpaly
apríl 2014


Bližšie informácie: Pohrebná služba mestského cintorína
Adresa: Mariánska ulica č. 55
V pracovných dňoch: od 7.30 h do 16.00 h
Telefonicky kontakt: 046-5413413
E-mail: cintorin@tsmpd.sk