ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA


Aktuálne:

Rtv Prievidza

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2012 - pokyny a upresnenie termínov pre mestá a obce.
 
Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v súlade so znením § 5 vyhl. MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových  podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude preskúšanie prevádzkyschopnosti varovacej a vyrozumievacej siete v roku 2012 bude vykonané  akustickou skúškou  v týchto termínoch :
  13. január, 10. február, 9. marec, 13. apríl, 11. máj, 8. jún, 13. júl,

  10. august, 14. september, 12. október, 9. november, 14. december.

 

Akustické preskúšanie sirén a modulov GSVO (rozhlas) treba vykonať vo určenom termíne v jednotnom čase o 12.00 hod. (piatok), dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Informovanie obyvateľstva o skúške sirén zabezpečte prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov.
O každej vykonanej skúške funkčnosti Vašej sirény informujte odbor CO a krízového riadenia Obvodného úradu Prievidza najneskôr do 4 dní po jej vykonaní :
č. tel. : 046   5156 328,            
č. faxu :   046   5423 659

.

.

Vážení obyvatelia, predkladáme Vám príručku,ktorá poskytuje základné informácie využiteľné pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí ukazujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

Táto príručka Vám pomôže osvojiť si postupy a spôsoby činností na ochranu života a zdravia vašej rodiny, spolupracovníkov či spoluobyvateľov vo vašom najbližšom okolí v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.