Vyhradené parkovacie miesta


V rámci výkonu miestnej štátnej správy vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií mesto Prievdiza v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov povoľuje vyhradené parkoviská. Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovacieho miesta si môže podať osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) aj osoba bez ťažkého zdravotného postihnutia. Žiadateľ musí mať trvalý pobyt v meste Prievidza.

F 089-6 Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta KP 44 ico_doc_46

Postup pri prideľovaní vyhradeného parkovacieho miesta pre osoby s ŤZP

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím k vyplnenému formuláru žiadosti doloží:
- kópiu preukazu ŤZP,
- kópiu technického preukazu osobného auta (ak nie je žiadateľ vlastník vozidla, musí mať vlastník vozidla spoločný trvalý pobyt so žiadateľom),
- objektívny nález od odborného lekára (neurológ, ortopéd, atď.).

Žiadosť je prerokovávaná a posudzovaná podľa kritérií, ktoré boli schválené uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 61/2009 zo dňa 24.2.2009 a 171/09 zo dňa 28.4.2009. Žiadosť je najskôr posúdená v Komisii starostlivosti o obyvateľov. Následne je žiadosť postúpená na prerokovanie príslušnému Výboru volebného obvodu – podľa trvalého bydliska žiadateľa. Poslanci výboru volebného obvodu majú rozhodujúce slovo pri schvaľovaní predmetnej žiadosti.

Po schválení žiadosti výborom volebného obvodu si žiadateľ nechá vypracovať projekt dopravného značenia vyhradeného miesta, ktorý musí byť odsúhlasený Okresným riaditeľstvom PZ v Prievidzi, dopravným inšpektorátom. Po doložení odsúhlaseného projektu dopravného značenia mesto vydá povolenie k vyhradenému parkovaciemu miestu. Obstaranie a umiestnenie dopravného značenia si zabezpečuje a hradí žiadateľ.

Poplatok za vyhradené parkovacie miesto pre osoby ŤZP je 0,004 €/m2/deň (25,55 €/rok).

Šírka parkovacieho miesta podľa zákona o cestnej premávke je 3,50 m (osová vzdialenosť).

Výpočet poplatku: 3,50 x 5,0 = 17,5 m2 x 0,004 €/m2/deň = 0,070 €/deň x 365 dní = 25,55 €/rok

Kritéria na prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta pre občanov ŤZP:
a) občan je neschopný samostatného pohybu (napr.: vozičkár, stavy po vysokej amputácii DK, ťažké parézy – ochrnutia, atď.),
b) k žiadosti o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta je potrebné doložiť potvrdenie odborného lekára, či žiadateľ, vzhľadom na jeho postihnutie, na základe ktorého žiada prideliť vyhradené parkovacie miesto, nie je schopný samostatného pohybu,
c) vyhradené parkovacie miesto vydávať len žiadateľovi, ktorý je vlastníkom osobného motorového vozidla a vodičského oprávnenia alebo osobe (vlastníka motorového vozidla a vodičského oprávnenia), ktorá má so žiadateľom trvalý pobyt,
d) podmienkou pridelenia vyhradeného parkovacieho miesta je, aby žiadateľ bol držiteľom preukazu ŤZP (predložiť kópiu preukazu ŤZP).
e) Komisia starostlivosti o obyvateľov pri MsZ posudzuje a rozhoduje o tom, či žiadateľ spĺňa kritériá účinné od 1.3.2009 na prideľovanie vyhradeného parkovacieho miesta pre občanov ŤZP,
f) volebný obvod, príslušný podľa trvalého pobytu žiadateľa, na základe posúdenia – rozhodnutia Komisie starostlivosti o obyvateľov pri MsZ, že žiadateľ spĺňa požiadavky v zmysle schválených kritérií na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, podľa situácie a parkovacích možností vo svojom obvode rozhodne o pridelení/nepridelení vyhradeného miesta pre žiadateľa.

Postup pri prideľovaní vyhradeného parkovacieho miesta pre ostatných žiadateľov

Žiadateľ k vyplnenému formuláru žiadosti doloží kópiu technického preukazu osobného auta. Žiadosť je postúpená na prerokovanie príslušnému Výboru volebného obvodu podľa trvalého bydliska žiadateľa, ktorý posudzuje žiadosť podľa možnosti parkovacích plôch. Po schválení žiadosti výborom volebného obvodu si žiadateľ nechá vypracovať projekt dopravného značenia vyhradeného miesta, ktorý musí byť odsúhlasený Okresným riaditeľstvom PZ v Prievidzi, dopravným inšpektorátom. Po doložení odsúhlaseného projektu dopravného značenia mesto vydá povolenie k vyhradenému parkovaciemu miestu.

Poplatok je 0,20 €/m2/deň (876,00 €/rok).