Šport


Koncepcia rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031

Cieľom Koncepcie rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031 je zjednotiť športovú verejnosť v meste pri riešení aktuálnych problémov a hľadať ich spoločné východiská.

Koncepciu rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031 tvorí analytická a strategická časť. Analytickú časť dotvárajú názory riaditeľov škôl, predstaviteľov športových klubov pôsobiacich na území mesta i postoj verejnosti k športovaniu získané prostredníctvom dotazníkov. V strategickej časti dokumentu sú následne uvedené priority vyplývajúce z identifikovaných problémov a návrhov ich riešenia.

Mesto Prievidza bude pokračovať v podpore predovšetkým mládežníckeho športu, pričom dôraz bude klásť aj na zabezpečenie vhodných podmienok pre rekreačné športovanie širokej verejnosti, vrátane zdravotne znevýhodnených a seniorov, ktoré prispievajú k regenerácii telesných a duševných síl človeka, k upevneniu jeho zdravia a k zvyšovaniu jeho telesnej zdatnosti. Rovnako bude mesto Prievidza prispievať aj k zvyšovaniu pozitívneho obrazu o športe a jeho vplyvoch na zdravie človeka.

Koncepcia rozvoja športu v meste Prievidza na roky 2021 – 2031