Dane a poplatky


Miestne dane – základné informácie

Miestne dane sú významným zdrojom vlastných príjmov mesta. Druhy miestnych daní a ich náležitosti sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 11/2019 o miestnych daniach v znení VZN č. 3/2020 a VZN č. 11/2021 (predmet dane, náležitosti dane, sadzby dane, oslobodenie alebo zníženie dane).  Za mesto ako správcu miestnych daní vykonáva túto činnosť oddelenie daní a poplatkov. Mesto  na svojom území ukladá od 1. januára 2022  tieto miestne dane:

  • daň z nehnuteľnosti,
  • daň za psa,
  • daň za užívanie verejného priestranstva,
  • daň za ubytovanie,
  • daň za nevýherné hracie prístroje.

Daň z nehnuteľnosti

I.  Daňovník je povinný podať mestu v lehote do 31.1. v kalendárnom roku
a) priznanie k dani z nehnuteľnosti  pri prvom vzniku daňovej povinnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka (nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku, u pozemkov aj
dlhodobý prenájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti),
b) čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.1. kalendárneho roka,
v ktorom  sa uvedú len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu (zmena na nehnuteľnom majetku rozhodujúca pre vyrubenie dane, zánik vlastníctva, zmena účelu využitia stavby alebo bytu).
K daňovému priznaniu priloží daňovník kópie dokladov preukazujúcich vznik, zmenu alebo zánik daňovej povinnosti (rozhodnutie o vklade nehnuteľnosti do katastra, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie)

II. Daňovník je povinný podať mestu daňové priznanie v lehote do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti v prípade nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti dražbou alebo dedením.
K daňovému priznaniu priloží daňovník kópie dokladov preukazujúcich vznik alebo zánik daňovej povinnosti (právoplatné osvedčenie o dedičstve, doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti dražbou)

III. Nárok na oslobodenie od platenia dane alebo zníženie dane podľa podmienok ustanovených vo VZN č. 11/2019 sa uplatňuje pri podaní daňového priznania okrem daňovníkov, ktorí dosiahli vekovú hranicu 70 rokov, a tým im vznikol nárok na oslobodenie od dane za stavby na bývanie a dane z bytov, pokiaľ slúžia na ich trvalé bývanie. Títo daňovníci sú oslobodení od platenia dane automaticky bez podania daňového priznania.  

IV. Daň z nehnuteľnosti na príslušný kalendárny rok mesto vyrubí rozhodnutím.  
Pre zdanenie pozemkov je rozhodujúci druh pozemku zapísaný v katastri, s výnimkou stavebných pozemkov. Pri lesných pozemkoch je rozhodujúci program starostlivosti o lesy. Na zdanenie stavieb je rozhodujúci účel ich využitia k 1.1. príslušného kalendárneho roka. Na zdanenie bytov je rozhodujúci účel využitia bytu, to znamená, že ak byt alebo jeho časť sa k 1.1. príslušného kalendárneho roku využíva na iný účel ako bývanie, považuje sa pre účely dane za nebytový priestor.


Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa (ďalej len držiteľ), ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane  a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Vznik a zánik daňovej povinnosti je držiteľ psa povinný oznámiť správcovi dane (oddeleniu daní a poplatkov) do 30 dní  od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania (čiastkového priznania) k dani za psa. Ak daňovník nepodá priznanie na zánik daňovej povinnosti v určenej lehote, zanikne mu nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia. Po podaní priznania na vznik daňovej povinnosti mesto na príslušné zdaňovacie obdobie vyrubí daň rozhodnutím.
Predmetom dane za psa nie je:
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely
b) pes umiestnený v útulku zvierat
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým    zdravotným postihnutím

Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2019 o miestnych daniach je sadzba dane za jedného psa určená vo výške 40 €/rok - u psa chovaného v rodinnom dome, záhradách alebo záhradných chatkách a areáloch  firiem sa daň znižuje na 15 €/ rok  

Mesto od dane oslobodí psa
a) ktorého chová osamelo žijúca fyzická osoba staršia ako 65 rokov (veková hranica sa počíta k 1.1. zdaňovacieho obdobia),
b) slúžiaceho útvarom policajného zboru SR alebo Mestskej polícií Prievidza,
c) s výcvikom na záchranárske práce.

Mesto daň zníži
a) o 50 % , ak psa chová držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo fyzická osoba, ktorá je rodičom alebo opatrovníkom takejto maloletej osoby,
b) o 25 %, ak pes  pochádza z Útulku v Prievidzi.

Oslobodenie od dane podľa písm. a)  a zníženie dane sa môže uplatniť  len na jedného psa a nevzťahuje sa na psov, ktorých mesto eviduje ako nebezpečných. Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane je daňovník povinný si uplatniť  do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti alebo do 31.1. zdaňovacieho obdobia, v ktorom si daňovník chce uplatniť tento nárok.

Daň za užívanie verejného priestranstva


Daň sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sú pozemky vo vlastníctve mesta s výnimkou pozemkov, ktoré mesto prenajalo. Osobitným užívaním je najmä umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj výrobkov, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb a prezentačné akcie, umiestnenie zariadenia na kultúrne, športové a iné podujatia, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia, ktoré nie je reklamnou stavbou, umiestnenie zariadenia na stavebné a údržbárske práce, umiestnenie skládky, rozkopávka verejného priestranstva, trvalé parkovanie vozidiel. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.


Daň za ubytovanie


Daňovníkom je osoba, ktorá sa prechodne ubytuje na území mesta v zariadení na poskytovanie takého ubytovania. Daňovník zaplatí daň prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia, ktorý odvádza vybratú daň mestu


Daň za nevýherné hracie prístroje


Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktoré prevádzkuje nevýherné hracie prístroje. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom sa začal prístroj prevádzkovať a zaniká posledný dňom v mesiaci, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Vznik a zánik daňovej povinnosti sa mestu oznamuje v priznaní k dani ( čiastkovom priznaní k dani ) za nevýherné hracie prístroje.Tlačivá priznaní k dani z nehnuteľnosti, dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje sú dostupné na Mestskom úrade, oddelení daní a poplatkov (č. d. 208, 209, 211, 213). Tlačivá je možné stiahnuť TU

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Fyzické a právnické osoby platia poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom, ktorý vzniká na území mesta. Mesto je povinné poplatok vyberať, pričom získané príjmy sa použijú len na nakladania s komunálnym odpadom. Povinnosť platiť poplatok vyplýva z trvalého alebo prechodného pobytu fyzickej osoby na území mesta alebo z oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú povinné platiť poplatok z titulu vykonávania činnosti v nehnuteľnosti na území mesta. Fyzické a právnické osoby sú povinné písomne oznámiť vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť poplatok v lehote 30 dní. Poplatok na príslušný kalendárny rok mesto vyrubuje rozhodnutím.
Právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia môžu požiadať mesto o zavedenie množstvového zberu. V takomto prípade sa poplatok nevyrubuje rozhodnutím ale platí sa podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu.
Za mesto vykonáva správu poplatku oddelenie daní a poplatkov. Sadzby poplatku, spôsoby platenia poplatku pri množstvovom zbere, podmienky vrátenia poplatku a odpustenie alebo zníženie poplatku sú ustanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 6/2020 a VZN č. 12/2021 s účinnosťou od 1. januára 2022.

Odpustenie alebo zníženie poplatku fyzickým osobám
Mesto odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý preukáže , že je fyzickou osobou v hmotnej núdzi najmenej šesť mesiacov v zdaňovacom období. Žiadosť o odpustenie poplatku  predloží poplatník v období od 1.7. do 31.8. v zdaňovacom období. Podmienkou pre odpustenie poplatku je, že poplatník nemá daňové nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Mesto zníži poplatok o 7,- eur fyzickej osobe, ktorá najneskôr k 1.januáru zdaňovacieho obdobia dosiahla vek 62 rokov. Zníženie poplatku sa vykoná priamo v rozhodnutí o vyrubení poplatku. Poplatníci nepodávajú mestu žiadosti. Podmienkou pre zníženie poplatku je, že poplatník nemá daňové nedoplatky za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
Mesto zníži alebo odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý sa na území mesta nezdržiaval alebo nezdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období (kalendárny rok) na základe splnenia podmienok určených v § 5  ods. 1 až 10 VZN. Nárok na odpustenie poplatku vzniká až po uplynutí uvedenej lehoty a doklady pre odpustenie poplatku za príslušné zdaňovacie obdobie môže poplatník predložiť najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

Platenie daní a poplatku


Miestne dane a poplatok za komunálny odpad môžu fyzické a právnické osoby platiť bankovým prevodom na účet mesta, poštovým poukazom cez poštu alebo priamo v pokladni na Mestskom úrade, pokiaľ je suma platby nižšia ako 300 eur.

Čísla účtov na platenie miestnych daní a poplatku:
Miestne dane:
Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
BIC kód: SUBASKBX

Poplatok za komunálne odpady:

Československá obchodná banka, a. s.
IBAN SK27 7500 0000 0040 0570 3897
BIC kód  CEKOSKBX   

Z dôvodu správneho priradenia platby je ku každej platbe potrebné uviesť pridelený variabilný symbol a špecifický symbol.

Informácia pre daňových dlžníkov


Príjmy z miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú dôležitým finančným zdrojom mesta a používajú sa na plnenie základných úloh mesta. Mesto však eviduje vysoký počet občanov a podnikateľov, ktorí si neplnia daňové povinnosti, čím medziročne dochádza k nárastu daňových nedoplatkov. Najvyšší počet dlžníkov je evidovaný na poplatku za komunálne odpady. Vzhľadom k tomu, že k dobrovoľnému plnenie nedochádza ani na základe zasielaných výziev, mesto u takýchto daňových dlžníkov vykonáva zabezpečenie týchto príjmov do rozpočtu mesta exekučným konaním. Daňoví dlžníci budú z uvedeného dôvodu znášať navyše náklady exekučného konania.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 11/2019 o miestnych daniach s účinnosťou od 1. januára 2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára 2022

Prístup k elektronickému podaniu Formát
Priznanie k dani z nehnuteľnosti - právnické osoby ico_pdf_46
Priznanie k dani za psa - fyzické osoby ico_pdf_46
Priznanie k dani za psa - právnické osoby ico_pdf_46

Priznanie k dani z nehnuteľnosti - fyzické osoby
ico_pdf_46

Oznámenie údajov na platenie poplatku za komunálne odpady - fyzické osoby
ico_pdf_46
Prihlásenia psa do evidencie mesta -  fyzické osoby ico_pdf_46

Prihlásenie psa do evidencie mesta -  právnické osoby
ico_pdf_46
Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje ico_pdf_46
Oznámenie zmeny údajov na poplatku za komunálne odpady - právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia