Deti a mládež


Rada mladých - poradný orgán mestského zastupiteľstva

Mesto Prievidza obnovilo Radu mladých ako poradný orgán Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Po vypočutí pripomienok a námetov bola aktualizovaná interná smernica Štatút rady mladých, ktorú poslanci MsZ schválili 30. apríla 2018.

Radu mladých tvoria zástupcovia detí a mládeže mesta Prievidza. Do Rady mladých si môžu delegovať svojho jedného zástupcu žiacke školské rady stredných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, žiacke školské rady základných škôl so sídlom na území mesta Prievidza, a subjekty aktívne v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza. Funkčné obdobie vždy plynie od 20. septembra do 19. septembra nasledujúceho roka. Subjekty oprávnené delegovať svojho zástupcu doručia písomnosť, ktorou delegujú svojich zástupcov na príslušné funkčné obdobie Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ v Prievidzi najneskôr do 15. septembra.

Poslaním Rady mladých je:
a) zabezpečovať užší kontakt mladých ľudí s orgánmi mesta,
b) napomáhať presadzovaniu záujmov, potrieb a požiadaviek tejto kategórie obyvateľov,
c) uplatňovať odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti mládeže pri plnení úloh mesta, a to prioritne úloh voči deťom a mládeži vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023,
d) iniciovať a organizovať aktivity pre mládež mesta Prievidza.

Interná smernica IS – 70 - Štatút rady mladých

Vyhodnotenie činnosti Rady mladých v roku 2020 si môžete pozrieť vo videu.

Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023

Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023 je strategickým dokumentom, ktorý definuje najmä priority a ciele mesta Prievidza v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou. Hlavným cieľom samosprávnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži je vytvoriť podmienky a príležitosti pre zvyšovanie kvality života mladých ľudí žijúcich a pôsobiacich na území mesta Prievidza. Stratégiu rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023 schválilo mestské zastupiteľstvo v Prievidzi 21. augusta 2017 uznesením č. 326/17.

Stratégia rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza do roku 2023

Plán aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2021

Plán aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2020

Plán aktivít rozvoja práce s mládežou v meste Prievidza na rok 2019

Fórum detí a mládeže

Fórum detí a mládeže mesta Prievidza je neformálnou skupinou, ktorá umožňuje vzájomný dialóg mladých ľudí mesta, pracovníkov s deťmi a mládežou, organizácií pracujúcich s mládežou a zástupcov mesta. Vzniklo v roku 2009. Účasť na zasadnutiach fóra je dobrovoľná a neviazaná členstvom.

Zasadnutí sa zúčastňujú:
- zástupcovia žiackych školských rád stredných škôl (ŽŠR SŠ), žiackych parlamentov základných škôl (ŽP ZŠ) , SŠ, ZŠ s pôsobnosťou na území mesta Prievidza,
- zástupcovia mimovládnych organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou s pôsobnosťou na území mesta Prievidza,
- mládež, mladí vedúci, mládežnícky vedúci, pracovníci s mládežou s trvalým, pobytom v Prievidzi, alebo pracujúci, študujúci na prievidzských ZŠ, SŠ a VŠ,
- poslanci, pracovníci MsÚ a zástupcovia mesta Prievidza,
- iné osoby ktoré sa zapájajú, alebo ovplyvňujú prácu s mládežou v našom meste.

Jeho cieľom je:
- prispievať k zlepšeniu vzájomnej informovanosti, spolupráce iniciovaním stretnutí so zástupcami poslancov a samosprávy,
- výmenu skúseností, vedomostí, schopností, nápadov, postojov na život a možnosti detí, mladých ľudí v škole, v meste a v spoločnosti,
- prispieť k zefektívneniu práce zložiek formálneho a neformálneho vzdelávania,
- umožniť spolurozhodovanie a ovplyvňovanie rozvoja a smerovania mládežníckej politiky mesta,
- podporiť záujem mládeže o veci verejné, ich motiváciu a spoluprácu,
- získať návrhy a námety na metodické, voľnočasové aktivity, podujatia, súťaže atď., ktoré by školské, mestské a mimovládne zariadenie mohli organizovať pre deti a mládež.

Zasadnutia fóra bývajú 3 až 4 krát do roka, v prípade potreby aj viackrát na základe vzájomnej dohody účastníkov. Konajú sa v priestoroch CVČ Spektrum Prievidza, ak sa účastníci fóra nedohodnú inak. O činnostiach, aktivitách, cieľoch fóra rozhodujú spolu všetci jeho účastníci. Stretnutia fóra sú rozdelené do dvoch častí. V prvej sa zoberá aktuálnou situáciou v meste a problémami, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Vyjadrujú sa k nim aj zástupcovia mesta, organizácii, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Témy, ktorými sa fórum zaoberá určujú účastníci sami. V druhej časti účastníci pracujú v sekciách, ktoré riešia svoje špecifické problémy, pripravujú rôzne aktivity, podujatia, atď. Účastníci sú rozdelení do troch sekcii:
- sekcia ZŠ,
- sekcia SŠ a mládežníckych organizácií,
- sekcia pracovníkov s mládežou,
- metodická sekcia.

Metodická sekcia sa stretáva podľa potreby. Jej úlohou je úprava dôležitých dokumentov mesta do jazyku mladých ľudí, uskutočňovať výchovno-vzdelávacie workshopy, tvorba a tlač rôznych metodických materiálov (napr. „Detský ombudsman“, „Komunikácia“, „Detské práva“, „Samospráva v kocke“ a iné).

CVČ Spektrum Prievidza je koordinátorom fóra. Poskytuje priestor, materiálno-technickú, organizačnú a metodickú podporu. Pomáha pri organizácii aktivít a podujatí iniciovaných fórom detí a mládeže.

Bližšie informácie získate u Kataríny Cifríkovej, pedagogického zamestnanca CVČ Spektrum Prievidza, Ul. K. Novackého 14, Prievidza 971 01, 046/543 2470, 0907247653, k.cifrikova@zipcem.sk.