Informácie pre organizátorov verejných zbierok


S účinnosťou od 1. júla 2014 platí nový zákon NR SR č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejnú zbierku podľa príslušných ustanovení tohto zákona možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti až po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase.

Zákon NR SR č. 162/2014 o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ico_pdf_46

Organizátor verejnej zbierky, ktorý má záujem získať písomný súhlas mesta Prievidza s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Prievidza podľa § 3 , ods. 4 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiada o vydanie takéhoto súhlasu žiadosťou na formulári, ktorý na tento účel používa mesto Prievidza.

F 271 -0 Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Prievidza rtf_file_extension_45

Formulár je potrebné doručiť mestu Prievidza poštou, osobne do podateľne mestského úradu, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona na adresu info@prievidza.sk. Žiadosť je potrebné opatriť vlastnoručným podpisom, alebo zaručeným elektronickým podpisom štatutára, prípadne inej osoby, ktorá môže konať v mene organizátora.

Mesto Prievidza upozorňuje na to, že ním vydaný súhlas je možné použiť výlučne na účel vykonávania verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Prievidza, ktoré sú uvedené vo vydanom stanovisku. Na vykonávanie verejnej zbierky na iných verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov potrebný písomný súhlas vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.