3. zasadnutie - 26. marec 2013


3. ZASADNUTIE MsZ - 26.03.2013
PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA apol. s.r.o. Prievidza v oblasti verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene a športovísk za obdobie 1-12/2012

Návrh VZN č. 138/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
ico_pdf_46
Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ
Bod rôzne
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46