1. zasadnutie


1. ZASADNUTIE MsZ - 25.01.2011
PROGRAM ico_pdf_46

MATERIÁLY
Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, ŠJ pri MŠ a ZŠ ico_pdf_46
Návrh VZN mesta Prievidza č. 110/2011 o organizácii miestneho referenda
Návrh na zmenu v komisiách MsZ
Návrh na zmenu IS - 22 Rokovací poriadok komisií MsZ v Prievidzi
Návrh IS - 54 Rokovací poriadok MsR v Prievidzi
Návrh na zmenu uznesení k stanoveniu platu primátorky a zástupkyni primárotky mesta
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011
Návrh VZN mesta Prievidza č. 111/2011 o určení výšky dotácie na mzdy ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46