6. zasadnutie


6. ZASADNUTIE MsZ - 28.06.2011
PROGRAM ico_pdf_46

MATERIÁLY
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a zamestnancov útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011 ico_pdf_46
Vyhodnotenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Prievidzi
Návrh na zmenu úradne určenej sobášnej miestnosti a doby na uzatvorenie manželstva v pôsobnosti Matričného úradu Prievidza
Správa o stave podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. (PTH, a.s.) za rok 2010
Návrh Internej smernice č. 63 - Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46