8.zasadnutie


 

8. ZASADNUTIE MsZ - 30.08.2011
PROGRAM ico_pdf_46

 

MATERIÁLY

Správa SAD Prievidza, a. s., o použití finančných prostriedkov mesta v MHD Prievidza za obdobie 1 - 7/2011

Zverejnené 17.08.2011

ico_pdf_46

Informatívna správa o činnosti spoločnosti SMMP, s. r. o., o plnení Zmluvy o výkone správy hn. a nehn.  majetku, Mandátnej zmluvy o vedení účtovníctva v súvislosti s odpredajom bytov a nebytových priestorov za I. polrok 2011

Zverejnené 17.08.2011

ico_pdf_46
Informatívna správa o činnosti  spoločnosti Prievidza Invest, s. r. o., za I. polrok 2011

Zverejnené 17.8.2011

ico_pdf_46

Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 30. 6. 2011

Zverejnené 17.8.2011

ico_pdf_46
Výsledky hospodárenia KaSS v Prievidzi za I. polrok 2011
Zverejnené 17.8.2011
ico_pdf_46
VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU MESTA A MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA OBDOBIE I. – VI. /2011
Zverejnené 17.8.2011
ico_pdf_46
Návrh II. úpravy programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2011
 Zverejnené 17.8.2011
ico_pdf_46

Návrh Dodatku č. 5  k VZN mesta Prievidza č. 96/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času, v školských kluboch detí, v školských strediskách záujmovej činnosti, v školských jedálňach pri materských školách a základných školách

Zverejnené 17.8.2011

ico_pdf_46
Návrh na I. úpravu rozpočtu Zariadenia pre seniorov  Prievidza na rok 2011
 Zverejnené 17.8.2011
ico_pdf_46

Prehľad o pridelených bytoch za obdobie 1 – 6/2011

Zverejnené 25.8.2011

Dokumentačný list k prehľadu pridelených bytov 

Zverejnené 25.8.2011

Žiadosť Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, p. o. m., o súhlas na kolektívne členstvo  v občianskom združení K – 2000, združení na podporu kultúry hornej Nitry

Zverejnené 25.8.2011

 
Vyhodnotenie uznesení MsZ

Zverejnené 26.8.2011

ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
PRÍLOHA K UZNESENIAM č.1
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46