12. zasadnutie - 28. november 2012


12. ZASADNUTIE MsZ - 28. november 2012

PROGRAM ico_pdf_46
MATERIÁLY
Návrh Doplnku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 133/2012 o miestnych daniach ico_pdf_46
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 134/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ico_pdf_46
IS-72 Smernica pre etiku ico_pdf_46
Návrh Doplnku č. 1 k IS – 47 Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach samosprávy mesta Prievidza ico_pdf_46
Návrh III. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2012 ico_pdf_46
Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január – september 2012 ico_pdf_46
Bod rôzne ico_pdf_46
ZÁPISNICA ico_pdf_46
UZNESENIA ico_pdf_46
HLASOVANIE ico_pdf_46
DOCHÁDZKA POSLANCOV ico_pdf_46